CANVA PRO free image

Актуализирано на 10.10.2023г.

От момента, в който Ви бъде предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, има няколко важни стъпки, които трябва да предприемете, за да получите ЕГН и български документи за самоличност. В тази статия ще Ви преведем стъпка по стъпка през този процес.

СТЪПКА 1: Намерете адрес, на който да можете да живеете и да се регистрирате

След като получите международна закрила, вече не можете да пребивавате в приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците (ДАБ). Трябва възможно най-скоро да си намерите адрес, на който да се регистрирате официално и да живеете.  Ако нямате адрес, не може да Ви бъде издаден ЕГН (вж. СТЪПКА 3) или документи за самоличност (вж. СТЪПКА 4). 

Тук можете да намерите информация за това как да наемете апартамент в България:

НАЕМАНЕ НА АПАРТАМЕНТ В БЪЛГАРИЯ

Внимание! Имайте предвид, че броят на хората, които могат да бъдат официално регистрирани на един адрес, не може  да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище по закон - един човек на 10 м2. Например на място, което е с площ 70 м2 , могат да бъдат регистрирани общо 14 души. Този брой може да бъде по-голям, ако всички регистрирани на адреса лица са роднини. Във всеки случай, ако броят на регистрираните на избрания от Вас адрес лица е по-голям от допустимия, общината може да откаже да Ви регистрира.

Когато намерите къде да живеете, се уверете, че имате: 

 • Писмен договор за наем, подписан от Вас и Вашия наемодател. Ако ще живеете със семейството си, в договора трябва да бъдат посочени имената на всички членове на семейството.
 • Нотариално заверена декларация, подписана от собственика на жилището, с която дава съгласието си Вие да се регистрирате на адреса, на който ще живеете. Образец на декларацията можете да намерите тук.  

Тази декларация е необходима в случаите, когато собственикът на жилището не желае да Ви придружи до всички административни органи в СТЪПКА 3 и СТЪПКА 4.

Внимание! Вашето име и, ако е приложимо, имената на всички членове на Вашето семейство трябва да бъдат посочени правилно в тази декларация. 

В декларацията следва да се подчертае, че собственикът дава съгласие да бъдете регистрирани по постоянен и настоящ адрес (вж. СТЪПКА 3).

Нотариалната заверка може да бъде извършена от нотариус. Собственикът трябва да подпише декларацията лично пред нотариуса. Докато сте при нотариуса, може да направите поне още 2 идентични декларации за съгласие. Възможно е да Ви бъде поискано да представите оригинала на този документ няколко пъти пред различни органи.  

Всяка нотариална заверка ще Ви струва около 6 лв. (около 3 евро). 

СТЪПКА 2: Информирайте Държавната агенция за бежанците за адреса си

Трябва да уведомите Държавната агенция за бежанците (ДАБ) за адреса (град/село, община, улица и номер на улицата и т.н.), на който възнамерявате да живеете и да се регистрирате. Можете да направите това по един от следните начини:

 • Можете да отидете лично в приемателния център на ДАБ, в който е разгледана молбата Ви за закрила, и да представите договора си за наем на гише пред служител на ДАБ. Там ще Ви дадат бланка на молба, в която да напишете искането си. 
 • Можете да помолите адвокат да Ви съдейства да подадете писмена молба до ДАБ от Ваше име. Към молбата ще приложите копие от договора за наем.

При подаване на молбата, ДАБ трябва да Ви даде входящ номер.

ДАБ ще подготви писмо до съответната община, с което ще я уведоми за адреса Ви, както и че сте получили международна закрила. ДАБ ще информира адвоката Ви или ще Ви се обади по телефона, когато писмото е готово, за да си го вземете от регистрационно-приемателния център. Уверете се, че ДАБ разполага с телефонния Ви номер. Можете също така да отидете в регистрационно-приемателния център и да проверите на място с входящия си номер дали е готово.  

Пазете този документ от ДАБ при себе си, защото ще трябва да го представите в общината в СТЪПКА 3. 

СТЪПКА 3: Гражданска и адресна регистрация

След като получите положително решение от ДАБ, в рамките на 14 дни Вие и Вашето семейство имате законово задължение да отидете в службата по гражданско състояние (на български език известна като "отдел ГРАО") на общината, в която планирате да живеете, за да се:

 • Регистрирате в регистъра на населението. 
 • Получите единен граждански номер (ЕГН). Този номер е различен от личния номер на чужденец (ЛНЧ). Той се състои от годината, датата и месеца на раждането Ви. 
 • Подадете заявление за адресна регистрация.

В България всяко лице, вписано в регистъра на населението, трябва да има един постоянен и един настоящ адрес. Тези два адреса може да са еднакви, но може и да са различни (например, ако решите временно да се преместите от постоянния си адрес).  Те служат като официален адрес за кореспонденция с българските власти. Постоянният адрес се вписва и в документите Ви за самоличност. 

На този линк ще намерите адресите на отделите за гражданско състояние на всички общини в България. Информацията е само на български. Вижте инструкциите по-долу за това как да намерите адреса:

Изберете общината, в която ще живеете, и щракнете върху нея. Те са изброени по азбучен ред:

Превъртете надолу, докато намерите този раздел (Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката) с адреса, телефонния номер и работното време.

 

Можете да кандидатствате едновременно и за трите неща- регистър на населението, ЕГН и адресна регистрация. Необходимо е лично да представите следните документи в общината:

 1. Заявление за регистрация в регистъра на населението
 2. Заявление за постоянен адрес
 3. Заявление за настоящ адрес

В общината ще Ви предоставят формулярите.

 1. Копие от решението на ДАБ, с което Ви се предоставя международна закрила. 
 2. Оригиналът на писмото от ДАБ до общината, посочено в Стъпка 2.
 3. Копие от документа за собственост на мястото, където ще живеете (например. нотариален акт). Собственикът трябва да се съгласи да Ви даде копие.
 4. Оригинал на нотариално заверена декларация за съгласие от собственика на мястото, която Ви позволява да се регистрирате на избрания адрес.
 5.  Копие от договора за наем.

Дори когато се налага да предоставите копия, винаги носете със себе си и оригиналите на документите, в случай че бъдете помолени да ги покажете.  Освен това носете със себе си зелената си регистрационна карта, която Ви е била издадена от ДАБ по време на производството за международна закрила, в случай че Ви я поискат. 

Адресът трябва да бъде правилно посочен във всички документи, които представяте, и да съвпада с адреса, посочен в документа за собственост. Общината може да откаже да Ви регистрира, ако е допусната грешка и ако не може да намери адреса в своята база данни. 

Възможно е да Ви бъде поискано да платите и такси, които могат да варират в зависимост от общината, в която кандидатствате.  Информация за таксите в различните общини в България можете да намерите на следните линкове:

Изберете общината, в която ще живеете, и щракнете върху нея. Те са изброени по азбучен ред:screenshot

Отидете най-надолу, докато намерите раздела (Заплащане), за да намерите таксите.

screenshot

След като подадете всичко, трябва да получите следните документи в рамките на около 7 дни, в зависимост от общината:

 • Удостоверение, че сте регистрирани в регистъра на населението, което ще включва Вашето ЕГН. 
 • Удостоверение за постоянен адрес
 • Удостоверение за настоящ адрес

Внимание: Без ЕГН не можете да получите документи за самоличност!

СТЪПКА 4: Издаване на документ за самоличност

След като Ви впишат в регистъра на населението и имате ЕГН и адресна регистрация, в 30 дневен срок имате законово задължение да подадете заявление за издаване на български документ за самоличност.

Внимание! За всички лица на възраст 14 години и повече, на които е предоставена международна закрила, е законово задължение да получат валиден документ за самоличност. Зачвлението трябва да се подаде лично, в присъствието на родител или законен представител, който подписва заявлението.

На деца под 14-годишна възраст не се издават лични карти.

Документите за самоличност се издават от Министерството на вътрешните работи. Необходимо е да се обърнете към районните полицейски управления в съответствие с постоянния си адрес. Можете да намерите уебсайтовете и данните за контакт на областните полицейски управления на български език тук.

В България се издават следните видове документи за самоличност:

 • карта на бежанец (валидна за 5 години);
 • карта на чужденец, на когото президентът е предоставил убежище (валидна за 5 години);
 • карта на чуждестранен гражданин, на когото е предоставена хуманитаренстатут(валидна за срок от 3 години);

Посоченият период показва срока на валидност на документа и не трябва да се бърка със срока, за който е предоставена закрила. 

За да кандидатствате, трябва лично да подадете следните документи:

 1. Копие от решението на ДАБ (само когато кандидатствате за първи път за документ за самоличност).
 2. Удостоверение за вписване в регистъра на населението.
 3. Удостоверение за постоянен адрес.
 4. Доказателство за платена държавна такса:
 • За карта на бежанец  и карта на чужденец, на когото е предоставена хуманитарна закрила - 30 лв.
 • За карта на чужденец, на когото президентът е предоставил убежище - 40 лв. 

Таксата може да бъде платена на гишето, на което подавате документа си, с дебитна карта или в брой. 

Носете със себе си и зелената си регистрационна карта, която Ви е била издадена от ДАБ по време на производството за международна закрила, в случай че властите я поискат. 

Присъствието Ви е задължително, тъй като трябва да Ви направят снимка, която ще бъде  в българската Ви лична карта. 

Вашият документ ще бъде издаден в рамките на 30 дни. Ако искате да го получите по-бързо - в рамките на 10 дни, ще трябва да заплатите двойна такса. 

Можете да получите тези документи лично или да предоставите нотариално заверено пълномощно на друго лице да ги получи вместо Вас.

Внимание! Когато срокът на валидност на документите Ви изтече или те бъдат изгубени, откраднати или повредени, сте длъжни да си извадите нови в срок до 30 дни.

Промяна на постоянния адрес

Ако смените постоянния си адрес, трябва да отидете и заявите това в отдела за гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО)  към общината, в която е новият Ви постоянен  адрес. (Вижте стъпка 3 за инструкции как да намерите адреса на отдела ГРАО към общината, в която трябва да отидете).

Внимание! Когато сменяте постоянния си адрес, трябва да имате валиден документ за самоличност.

В ГРАО трябва да представите следните документи:

1) Заявление за постоянен адрес, налично на български език  тук;

2) Копие от документа за собственост на мястото, където ще живеете, ако то е Ваша собственост;

Ако сте под наем, трябва да представите:

3) Копие от договора за наем; И

4) Декларация за съгласие от собственика на мястото, с която ви разрешава да се регистрирате на избрания адрес, налична на български език  тук. Ако  собственикът на имота не е с вас в отдел ГРАО в общината, тогава  тази  декларация трябва да бъде да бъде заверена от собственика при нотариус.

5) Доказателство за платена такса - всяка община решава какъв да бъде размерът на таксата.

Можете да подадете тези документи лично или чрез упълномощен представител, като представите изрично, нотариално заверено пълномощно.

Внимание! Имайте предвид ограниченията за броя на лицата, които могат да бъдат регистрирани на един адрес (вж. Стъпка 1).

След това общината ще Ви издаде удостоверение за постоянен адрес в рамките на около 7 дни - можете да намерите образец  тук.

Когато успешно смените постоянния си адрес, трябва да подновите българската си лична карта в срок от 30 дни, в противен случай ще бъдете глобени.

Подновяване на документи за самоличност

Трябва да издадете нов документ за самоличност в рамките на 30 дни, когато:

 • Валидността на предишния ви документ за самоличност изтича

Фактът, че срокът на валидност на документа Ви за самоличност е изтекъл, НЕ ОЗНАЧАВА, че трябва отново да кандидатствате за международна закрила. Все още имате статут на бежанец/хуманитарен статут. Необходимо е само да подновите пластиката на личната си карта. 

 • Ако предишният Ви документ за самоличност е изгубен, откраднат или повреден
 • Ако смените постоянния си адрес

За да подновите личната си карта, трябва да отидете лично в сектор "Български документи за самоличност" в Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по постоянния ви адрес, където трябва да:

1) Подадете  заявление за издаване на документ за самоличност 

2) Върнете документ за самоличност с изтекъл срок на валидност - ако не е изгубен или откраднат

3) Представите удостоверение за постоянен адрес - ако сте променили постоянния си адрес преди подновяването на личната карта.

4) Платите държавната такса:

 • 30 лева за карта на бежанец/карта на лице, ползващо се с хуманитарна закрила;
 • 40 лева за карта на лице, получило убежище от президента.

Можете да платите таксата на гишето, на което подавате документа, в брой или с дебитна карта.

Новият документ ще бъде издаден в рамките на 30 дни. Можете да поискате подновяването му в рамките на 10 дни, но в този случай ще трябва да платите двойна такса.

Можете да получите новия си български документ за самоличност лично или чрез упълномощен представител.

Санкции

Ако не си издадете документи за самоличност навреме или не си издадете нови при загуба, кражба или повреда, от ДАБ могат да започнат процедура за отнемане или прекратяване на международната Ви закрила, освен ако не можете да представите доказателства, че са налице обективни причини, поради които не сте могли да подновите документа си.

За информация относно издаването на документ за пътуване:

БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ПЪТУВАНЕ