bg_gravdanstwo.jpg

Информацията е актуализирана на 09.03.2023

Кога мога да кандидатствам?

Ако сте получили статут на бежанец в България, можете да кандидатствате за гражданство 3 години след деня, в който сте получили статута си.

Ако сте получили хуманитарен статут, можете да кандидатствате 5 години след деня, в който сте получили статута си. Уверете се, че сте подновили личната си карта след 3 години - ще ви е необходима, за да кандидатствате за гражданство по-късно.

Ако сте лице без гражданство и пребивавате в България от 3 години с разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване.

Ако сте пребивавали в България с разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване, получено преди не по-малко от 5 години.

Забележка: Имайте предвид, че този списък не е изчерпателен и има някои допълнителни основания за получаване на българско гражданство.

Допълнителни условия:

 • Да сте най-малко на 18 години
 • Имате чисто криминално досие
 • Да не сте субект на наказателно преследване
 • Да може да се издържате финансово в България
 • Да владеете български език
 • Да сте освободени от предишното си гражданство или ще бъдете освободени от него в момента на придобиване на българско гражданство. Това изискване не се прилага за лица без гражданство,  притежатели на бажански или хуманитарен статут, хора с български произход или съпрузи на български граждани.

Документи, от които се нуждаете

Молба за българско гражданство

Ще намерите образец на молбата на този линк.

Удостоверение за раждане

Копие от Вашето удостоверение за раждане, издадено от съответния български или чуждестранен компетентен орган.

Ако  имате бежански или хуманитарен статут и нямате акт за раждане, трябва да представите само документа за самоличност, издаден Ви от българските власти.

Свидетелство за съдимост

Първо, трябва Ви свидетелство за съдимост от държавата, чийто гражданин сте.

Второ, имате нужда от свидетелство за съдимост от България. За целта трябва да отидете в Министерството на правосъдието и да подадете молба за това. Няма нужда предварително да си уговаряте час. Свидетелството ще Ви бъде издадено в същия ден.

За повече информация отидете на:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

Ако имате бежански или хуманитарен статут не трябва да представяте свидетелство за съдимост от държавата, чийто гражданин сте. Трябва да си издадете свидетелство за съдимост само от България.

Доказателство, че спрямо Вас не е открито наказателно производство

За да получите документ, на който да пише, че не сте обект на наказателно преследване, трябва да отидете до районната прокуратурата, която е най-близка до постоянния Ви адрес. Списъкът на районните прокуратури е тук. Няма нужда предварително да си записвате час. Ще получите документа си в рамките на 4 работни дни. Трябва да платите такса от 2 лева.

Доказателство, че можете да се издържате финансово

За да докажете, че можете да се издържате, трябва представите удостоверение от Вашия работодател, ако работите на трудов договор.  В удостоверението трябва да се посочи позицията, която заемате, както и заплата, която взимате като се посочи справка най-малко за предходните 6 месеца.

 Ако не работите по трудов договор, може да представите документ от териториалното поделение на Националната агенция по приходите по Вашия постоянен адрес, в който се посочва декларираният Ви доход за предходната година.

Български език

За да докажете знанията си по български език, имате две възможности:

 1. Ако сте завършили основното си образование (7 или 8 клас), средното си образование или висшето си образование в България, носете нотариално заверено копие от дипломата си.
 2. Ако нямате български дипломи, донесете документ, показващ владеене на българския език. Министерството на образованието и науката издава такъв документ.

За да получите този сертификат, трябва да подадете заявление до Министерството на образованието и науката и да прикачите копие от документа си за самоличност.

На копието от документа си за самоличност трябва също да напишете:

 • „Вярно на оригинала“ на български
 • Вашето име и фамилия
 • И се подпишете

Ако сте завършили курс по български език, можете да представите и нотариално заверено копие от Вашия сертификат от този курс, но няма гаранция, че Министерството ще го приеме. Законът не казва кои институции са упълномощени да издават тези сертификати.

Ако нямате сертификати за курс по български език или Министерството не приеме Вашите, ще трябва да положите писмен изпит по български език. Можете да намерите повече информация за изпитите и някои примерни тестове с отговори на уебсайта на Центъра за оценяване в училищното и предучилищното образование.

Можете също така да поискате лично от Центъра за оценка повече информация.

Адрес: София, булевард „Цариградско шосе“ 125, сграда 5

Телефон: +35929705611

Имейл: [email protected]

Процесът на кандидатстване и изпитът са безплатни.

Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК)

Това можете да получите от лечебното заведение по Вашето местоживеене. Трябват Ви два отделни документа:

 • Документ, който да удостоверява, че не страдате от остри заразни и инфекциозни заболявания.
 • Документи, който да удостоверява, че не страдате от психични заболявания.

Декларация

Образец на декларацията ще намерите на този линк.

Други документи

 1.  Официални документи, издадени от български или чуждестранни органи, с които доказвате, че имате родствена връзка с поне едно лице - Ваш възходящ роднина до трета степен включително ( родител, дядо/баба, пра баба/ пра дядо), който е от български произход, когато кандидатствате на основание български произход. Документите трябва да съдържат информация за имената на възходящия и родствената му връзка с молителя;
 2. Вашата автобиография.
 3. Една снимка в паспортен формат.
 4. Фотокопие на Вашата лична карта.
 5. Фотокопие на документ, удостоверяващ Вашата самоличност,
 6.  Удостоверение за идентичност на имената, в случай че имате различни имена или е имало промяна в името ви. Това не се изисква, ако промяната в името се дължи на сключен брак.
 7. Регистрационна карта за временна закрила в България.
 8. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 100 лв. по сметка на Министерство на правосъдието БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.

Имайте предвид, че във всеки момент може да се наложи да покажете оригиналните си документи, когато кандидатствате, така че не забравяйте да ги носите със себе си.

Посетете страницата на Министерството на правосъдието, за да научите повече за процедурата и необходимите документи.

Информацията е достъпна само на български език.

Как да кандидатствам?

Подаване на документи

Преди да подадете молбата си, уверете се, че имате всички необходими документи.

Всеки документ трябва да бъде написан или преведен на български език и легализиран.

Ако нямате всички необходими документи, Дирекцията "Българско гражданство" може да приеме молбата Ви за българско гражданство. Ако все пак я приеме, ще Ви даде 2 месеца, за да подадете тези, които ви липсват. Ако не можете да ги получите в този срок, производството Ви ще бъде прекратено.

При подаване на молбата е необходимо да заплатите такса 100 лева.

Ако имате разрешен статут на пребиваване в България, имате временна закрила или сте граждани на държава – членка на Европейския съюз, молбата, заедно с необходимите документи, трябва да подадете лично на следния адрес:

Министерство на правосъдието - Дирекция за административно обслужване

Адрес: София, ул. Славянска 1

От понеделник до петък: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Запазване на час

Ако не сте граждани на страни-членки на ЕС живеете  в чужбина и желаете да подадете молба за придобиване на българско гражданство трябва да си запазите предварително час преди да подадете документите си на място.

Bulgarian_Citizenship_-_reserve_the_date.png

За целта се нуждаете от имейл адрес.

Първо, трябва да изберете ден който е удобен за Вас. Резервация може да се направи само за 60 календарни дни напред. Системата ще провери дали тази дата е свободна. Ако не, опитайте друга дата.

Не забравяйте да кликнете върху бутона „Резервирам“. Ще получите имейл с потвърдената резервация. Само ако получите такъв имейл часът Ви се счита за запазен.

Интервю

Когато представите всички необходими документи, дирекцията ще насрочи време за интервю на български език в същия ден от регистрацията на Вашата кандидатура. Интервюто се провежда от служител на Дирекция „Българско гражданство“.

По време на интервюто можете да очаквате въпроси, свързани с:

 •   Причините да кандидатствате за българско гражданство
 •   Вашите документи
 •   Вашият обществен живот в България
 •   Вашите знания за България (като официални празници и важни исторически събития)

Колко дълго ще отнеме?

Министърът на правосъдието трябва да отправи препоръка към президента дали да Ви предостави българско гражданство в рамките на 12 месеца или 9 месеца, ако кандидатствате на основание български произход.

Гражданството се дава или отказва  с указ на президента. Президентът не е обвързан със срок, в който да издаде този указ, поради което в някои случаи може да отнеме години, докато придобиете българско гражданство. Указът на президента е окончателен и не може да се обжалва пред съда.

Най-честите основания за отказ са свързани с националната сигурност или обществения ред или с документи, които показват, че кандидатът за българско гражданство е разследван и заподозрян в извършване на престъпление.

Можете да следите какво се случва с молбата Ви за българско гражданство на уеб страницата на Министерството на правосъдието, Дирекция „Българско гражданство“. За целта трябва да въведете входящия номер на Вашата молба и специален ПИН код, който ще получите при подаване молбата.

Дори да Ви откажат българско гражданство, можете да кандидатствате за българско гражданство неограничен брой пъти.