CANVA PRO IMAGE

Статията е актуализирана на 01.03.2024г.

Платежна сметка за основни операции (ПСОО)

Тази платежна сметка се различава от стандартната банкова сметка. Вие имате законното право да Ви бъде открита и да използвате платежна сметка за основни операции, поради което, ако банката откаже да Ви открие такава сметка, то тя трябва да издаде мотивирано решение и да посочи причините защо отказва. Освен това имате различни възможности да се защитите срещу едно такова решение.

Такава сметка може да си откриете и ползвате, включително ако нямате постоянен адрес, ако сте:

 • законно пребиваващ в България, дори ако нямате фиксиран адрес
 • бежанец
 • търсещи международна закрила
 • пребивавате незаконно, но експулсирането Ви е невъзможно по правни или фактически причини

Такава сметка за основни операции не може да бъде открита за бизнес цели!

Какво мога да правя с ПСОО?

Ще имате достъп до следните услуги:

 • откриване, управление и закриване на платежна сметка;
 • внасяне на парични средства;
 • теглене на пари в брой на гише или от банкомат;
 • следните платежни операции: директен дебит; платежни транзакции чрез разплащателна карта; онлайн плащания; кредитни преводи през банкомат и ПОС терминал и гише и чрез онлайн апликации на банката.

Тези услуги трябва да са безплатни или срещу разумни такси, независимо от броя на платежните транзакции, извършени по сметката.

Как да си открия такава сметка?

Трябва да подадете специално заявление по образец на банката. Трябва да уточните в банката, че искате именно платежна сметка за основни операции, а не стандартна банкова сметка.

Следва да предоставите подробности защо Ви е необходима такава банкова сметка и как планирате да я използвате (лимит на транзакциите, източници на плащания, международни /вътрешни преводи).

Банките трябва да Ви открият такава платежна сметка или да отхвърлят Вашето заявление в рамките на 10 работни дни след получаване на всички необходими документи.

В случай че имате затруднения, потърсете помощ от адвокат:

Поискай помощ

Какви документи ми трябват?

Трябва да представите официален документ за самоличност и лични данни (име, дата на раждане, местоживеене, място на раждане).

Важно! Документите за пребиваване (разрешения за пребиваване), чуждестранно свидетелство за управление на моторно превозно средство, което не е издадено в България и Вашата зелена регистрационна карта на лице търсещо закрила и картата Ви за лице с временна закрила, издадени от Държавната агенция за бежанците, не са „официални документи за самоличност“.

Банката може да изисква и други документи като:

 • Договор за собственост на имот / договор за наем
 • Трудов договор / договор за извършване на услуги 
 • Документи относно произхода на средствата, които ще получавате по сметката си

Информация, която предоставяте на банката, трябва да бъде вярна и истинска.

Причини за отказ

Банките могат да откажат да Ви открият платежна сметка за основни операции, ако:

 • Вече имате такава сметка в същата банка или в друга банка в България;
 • Имате повече от една платежна сметка в една и съща банка или в друга банка, която Ви позволява да извършвате всички основни платежни услуги, освен в случаите, в които сте получили известие, че сметката Ви ще бъде закрита.
 • Отварянето на такава сметка би нарушило закона във връзка с предотвратяването на използването на финансовата система за целите на пране на пари и финансиране на тероризма.

Банките не следва да Ви отказват само, защото идвате от страна с по-висок риск и/или имате основателни причини да представите по-малко надеждни доказателства за самоличност. На практика обаче банките са склонни да отказват да открият банкова сметка именно на такова основание.

Какво мога да направя при отказ?

В случай че банката Ви откаже да Ви открие ПСОО, банката трябва да издаде писмено решение, в което да посочи основанията за отказа - не по-късно от 10 дни след получаване на всички необходими документи.

Ето и какви са някои от опциите да обжалвате това решение:

1) Подаване на жалба до банката

В решението си за отказ банката трябва да Ви информира за процедурата за подаване на жалба и за възможността да подадете жалба до Българската народна банка (БНБ) и Помирителна комисия за платежни спорове /ПКПС/, както и да предостави данни за контакт.

Процедурата се провежда на български или на друг език, ако така се договорите с банката.

Банката е длъжна да се произнесе по всяка писмена жалба, подадена на хартиен носител, и да Ви информира за решението си в рамките на 15 работни дни от получаването на жалбата. По изключение срокът може да бъде удължен до 35 работни дни.

2) Жалба до Помирителна комисия за платежни спорове.

Ако банката не се произнесе в рамките на срока или решението е незадоволително за Вас, можете да отнесете жалбата си до Помирителната комисия по платежните спорове .

Можете да го направите само ако сте изчерпали опцията със жалба до самата банка.

Тази процедура обикновено продължава до 3 месеца. Тя е безплатна.

Трябва да подадете жалбата си в писмена форма и по електронна поща или онлайн чрез уебсайта на Комисията за защита на потребителите.

Комисията изготвя и приема писмено предложение за уреждане на спора. Ако и вие, и банката приемете предложението, то ще има силата на споразумение между вас.

3) Жалба пред Българската народна банка (БНБ)

Жалба може да бъде подадена пред БНБ. БНБ може да:

 • налага глоби на банки, които нарушават закона; или
 • даде задължителни указания / насоки

4) Иск пред гражданския съд

Ако можете да докажете, че сте претърпели вреди поради отказа на банката да Ви открие платежна сметка за основни операции, можете да подадете иска си пред гражданския съд.

Не е необходимо преди това да сте подавали жалба пред помирителната комисия.

Съдът може да задължи банката да Ви изплати обезщетение. Възможно е обаче да не задължи банката да Ви отвори платежна сметка за основни операции.

5) Оплакване на основание на дискриминация

Ако имате достатъчно данни, че отказът е незаконен и се основава на дискриминационни критерии (например поради Вашата националност) може да:

За да определите кой е най-добрият вариант за Вашата конкретна ситуация, консултирайте се със специалист-адвокат.

6) Жалба пред административния съд

От административния съд може да искате отмяна на незаконосъобразния отказ на банката да Ви открие платежна сметка за основни операции. Може да обжалвате, дори ако банката не се произнесе по подаденото от Вас заявление в установения от закона 10-дневен срок.

Поискай помощ

ПРАВНИ УСЛУГИ

Тази статия се основава на информацията, предоставена от адвокат Валери Петков по време на уебинара „Достъп до банкова сметка от чужденци в България“, 20 май 2021 г. За повече информация, гледайте записа от нашия уебинар, който се проведе на 20.05.2021:

Снимка
Screenshot from 2022-10-25 15-18-32_0.png

https://www.activecitizensfund.bg/

Тази статия е създадена по проект „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg“, изпълняван от Фондация за достъп до права - ФАР с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 10000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg е да предложи съвременни дигитални решения за достъп до надеждна информация и адвокат по време на пандемия.

Цялата отговорност за съдържанието на статията се носи от Фондация за достъп до права - ФАР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.