CANVA PRO FREE IMAGE

Актуализирана информация на 29.06.2023г.

Имате право да доведете членовете на семейството си в България, след като получите статут на бежанец или субсидиарна (хуманитарна) закрила.

Кого мога да доведа в България?

 • Вашият съпруг или дългосрочен партньор

Това не включва случаите, в които имате няколко съпруги и една от съпругите Ви вече е с вас в България. Не можете да се съберете отново с другите си  съпруги, дори ако страната ви на произход признава полигамията.

 • Вашето дете, което е под 18 години и не е женено, освен в редки случаи, когато най-добрият интерес на детето е да бъде с първоначалното си семейство.

 • Вашето дете, което е на или над 18 години и не е женено, но само ако не е в състояние да се издържа поради сериозни здравословни причини.

 • Родителите на всеки съпруг, но само ако не могат да живеят сами поради напреднала възраст или сериозно заболяване.

Непридружени деца

Ако сте дете без придружител и Ви е предоставена международна закрила, имате право да се съберете отново с родителите си. В случай, че те са в неизвестност или са починали, имате право да се съберете с друг пълнолетен член на Вашето семейство.

Как да кандидатствам за събиране на семейството?

В зависимост от това дали семейната връзка е възникнала преди или след като сте дошли в България и сте получили закрила, има две различни процедури: 

1. Ако семейната връзка е съществувала преди да дойдете в България и преди да получите международна закрила.

В този случай следва да:

В молбата си за събиране на семейството, включете следното:

 • Имена на членовете на семейството, които искате да доведете в България.

 • Доказателство за Вашата семейна връзка.

Например, можете да включите удостоверение за сключен брак или удостоверения за раждане на децата си. Ако тези документи не са налични, можете да подадете декларация, съдържащо имената, датите на раждане и местоположението на членовете на Вашето семейство. Не забравяйте, че декларацията трябва да е заверена от нотариус.

 • Вашето решение от ДАБ, с което сте получили закрила.

Поискайте помощ от адвокат. Научете повече на:

ПРАВНА ПОМОЩ

ПОИСКАЙ ПОМОЩ

Какво следва след като вече съм кандидатствал?

След като получите разрешение да се съберете със семейството си, Държавната агенция за бежанците, чрез Министерството на външните работи, ще информира посолството/консулското представителство на България в страната, в която живеят членовете на Вашето семейство. Ако няма посолство, информацията ще бъде изпратена до българското посолство, което отговаря за тази страна.

След това членовете на Вашето семейство трябва да посетят посолството, за да получат визи в паспортите си, за да пътуват до България. Ако нямат паспорти, българските власти следва да им предоставят документи за пътуване (пасавани).

Има такси, които трябва да платите:

 • За виза - 100 евро. Деца под 6 години са освободени от тази такса.

 • За удостоверение за връщане в Република България (пасаван), в случай че членовете на Вашето семейство нямат паспорти - 120 евро на човек.

 • След пристигането си в България те следва да подадат молба за международна закрила в регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците.

Ако молбата ми бъде отхвърлена?

Ако ДАБ отхвърли молбата Ви за събиране на семейството, можете да обжалвате решението в рамките на 14 дни пред административния съд съобразно адреса, на който сте регистрирани. Решението на аАдминистративения съд може да се обжалва пред Върховния административен съд. Ще Ви трябва правна помощ, за да заведете делото.

ПРАВНА ПОМОЩ

ПОИСКАЙ ПОМОЩ

2. Ако семейната връзка е възникнала след като сте получили международна закрила в България.

Долуописаната процедура се отнася за случаите, в които членовете на семейството са граждани на трети страни, извън Европейския съюз.

В този случай отново се изисква да сте получили бежански или хуманитарен статут в България и следва да сте пребивавали в страната минимум 1 година.  Процедурата има 3 етапа:

ЕТАП 1: Трябва Вие, като лице, което вече има пребиваване в България,  да кандидатствате за събиране със семейството си. 

За целта следва да подадете лично в Дирекция “Миграция” или ОДМВР (Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи), съобразно адреса Ви по лична карта,  следните документи:

 1. Попълнено заявление по образец. В него като основание се отбелязва чл. 24, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в Република България. Ще Ви предоставят бланка на гише.

 2. Копие на редовен паспорт или заместващ го документ на члена на Вашето семейството със срок на валидност не по-малко от 6 месеца считано от датата на подаване на заявлението със страниците на снимката и личните данни.

 3. Доказателства за осигурено жилище - договор за наем, и нотариално заверена декларация от собственика на жилището, с която се съгласява членовете на семейството Ви да живеят там.

 4. Доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна работна заплата (780 лева за 2023г.), минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване в България.

Можете да докажете това, например, с извлечение от банкова сметка или чрез трудов договор.

 1. Свидетелство за съдимост на члена на Вашето семейство, издадено от държавата, чийто гражданин е или от държавата на обичайното му пребиваване. Изисква се само при първоначално подаване на заявлението. Следва да представите заверен и легализиран превод на този документ от професионален преводач.

 2. Удостоверение за граждански брак или удостоверение за раждане. Ако са издадени в чужбина следва да представите заверен и легализиран превод от професионален преводач.

Ако откажат да Ви признаят документа, с който доказвате семейната си връзка, можете да предявите иск пред Софийския градски съд. 

При сключен брак в чужбина, трябва бракът Ви да е сключен в призната от законите на тази държава форма. Не във всички държави, например, религиозният брак се признава за официален брак.. 

 1. Медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини в случаите, когато искате да се съберете със Вашето дете, което е на или над 18 години и има сериозни здравословни проблеми.

При събиране със съпруг/съпруга и с двама ви ще се проведе интервю, за да се установи дали бракът е истински, а не фалшив, с цел единствено да се получи разрешение за пребиваване. Това би било основание за отказ да Ви се разреши събиране на семейството.

Заявлението Ви се разглежда и решава в срок до 1 месец след съгласуване с Държавна агенция национална сигурност и Дирекция консулски отношения към Министерство на външните работи (ДКО - МВнР).

За решението ще Ви уведомят писмено на адреса, който сте дали за контакт или на адреса Ви по лична карта. Поради това проверявайте редовно пощенската си кутия. 

Ако Ви откажат да се съберете със семейството си, можете в срок от 14 дни да обжалвате това решение пред административния съд съобразно Вашия адрес Решението на административния съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС), чието решение е окончателно. 

ЕТАП 2: Издаване на виза 

Ако Ви разрешат да се съберете със семейството си в срок до 6 месеца от уведомяването за решението, Вашият член на семейството трябва да кандидатства лично за виза за дългосрочно пребиваване (виза D) в дипломатическо или консулско представителство на България в държавата, където живее постоянно. 

Заявлението за издаване на виза за деца под 14 години се подава от техните законни представители или от изрично упълномощено от тях лице.

Заявлението за издаване на виза на деца между 14 и 18 години се подписва от тях и се приподписва от техните законни представители, попечители или упълномощено от тях лице.

Трябва предварително да си запазите час за подаване на документите в дипломатическото или консулското представителство.

Необходими  документи: 

 1. Заявление за издаване на виза по образец. Образци на български, английски, турски, френски и руски ще намерите тук. 

 2. Валиден документ за задгранично пътуване, който съдържа най-малко две празни страници и е издаден в рамките на предходните 10 години.

 3. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване за следващите по маршрута държави и за държавата - цел на пътуването, ако такива са необходими;

 4. Снимка, сканирана или направена в момента на подаване на заявлението;

 5. На члена на семейството Ви ще бъдат снети десет пръстови отпечатъка;

 6. Документ за платена визова такса - 100 евро.

Чуждите граждани, които към датата на подаване на заявление за издаване на виза нямат навършена 12-годишна възраст се освобождажат от такси при приемане и обработка на заявления за визи.

Освен тези документи членът на Вашето семейство трябва да носи със себе си и

 1. Решението, с което е Ви е разрешено да се съберете;

 2. Документите от ЕТАП  1. 

Отказът да се издаде виза D на член на Вашето семейство подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред административният съд. В случая следва да се докаже, че нарушено правото Ви на семеен за живот. 

Потърсете правна помощ от адвокат специалист по миграционно право:

ПРАВНА ПОМОЩ

ПОИСКАЙ ПОМОЩ

ЕТАП 3: Издаване на разрешение за пребиваване.

След като членът на Вашето семейство пристигне в България в срок не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на издадената виза, трябва да отиде лично в съответната дирекция "Миграция" или в ОДМВР по адрес, за да кандидатства за разрешение за продължително пребиваване. 

Към първоначално подадените документи в ЕТАП 1 следва да се приложат:

 1. Попълнено ново заявление по образец. В него като основание се отбелязва чл. 24, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в Република България. Ще Ви предоставят бланка на гише.

 2. Копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната. Оригиналът на паспорта също се показва, за да се провери копието.

 3. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на България.

 4. Документ за платена държавна такса в размер на 150 лева. Таксата е 500 лева ако сте член на семейството на чужденец с предоставено убежище от президента, временна закрила или хуманитарен статут. Таксата може да се плати на място в Дирекция “ Миграция или ОДМВР.

 5. Може да трябва да платите и допълнителни такси (например 10 лева за обработване на заявлението, 45 лева за издаване на картата Ви за пребиваване в рамките на 1 месец или др.)

Разрешението за пребиваване се издава със срок до 1 година, с право на подновяване. 

Отказът да се издаде разрешение за пребиваване подлежи на обжалване пред административния съд в 14 дневен срок. За целта потърсете правна помощ от адвокат:

ПРАВНА ПОМОЩ

ПОИСКАЙ ПОМОЩ

Ако сте търсещ закрила и нямате статут

Ако нямате статут на бежанец или хуманитарен статут и бежанската Ви процедурата все още продължава, можете да поискате молбата Ви за закрила да бъде разгледана в друга държава-членка на Европейския съюз, където имате членове на семейството, които:

 • Имат статут на бежанец или хуманитарен статут и поради това им е позволено да пребивават в друга държава-членка.

 • Са подали молба за закрила в друга държава-членка и все още няма решение по молбата им.

Членовете на семейството, с които можете да се съберете, са:

 • Вашият съпруг или партньор, с когото сте в стабилна връзка.

 • Вашите деца под 18 години, които са неженени, независимо дали са родени в или извън брака или са осиновени.

 • Вашето дете (над 18 години), брат или сестра или родител, законно пребиваващи в една от държавите-членки, които са зависими от вашата помощ (или вие сте зависими от тяхната) поради бременност, новородено, тежко заболяване, тежко увреждане или старост.

За да се съберете с тези членове на семейството, трябва да изразите писмено желанието си пред Държавната агенция за бежанците възможно най-скоро и не по-късно от 3 месеца след подаване на молбата Ви за закрила.

Ако сте непридружено дете и бежанската Ви процедура продължава, можете да поискате да се съберете с членовете на Вашето семейство (родители, сестри или братя над 18 години, леля, чичо), които пребивават законно някъде на територията на Европейския съюз. Те трябва да докажат, че могат да се грижат за вас.

Ако молбата Ви да се съберете със семейството Вси бъде одобрена, прехвърлянето трябва да стане в рамките на 6 месеца.

Ако молбата Ви бъде отхвърлена

Можете да обжалвате решението в 7-дневен срок пред административния съд. Решението на съда е окончателно. Потърсете правна помощ за завеждане на делото.

ПРАВНА ПОМОЩ

ПОИСКАЙ ПОМОЩ