zdravno-osigurirelen_status.png

Актуализирано на 16.01.2024

Лицата с бежански или хуманитарен статут, търсещите закрила и украинските граждани с временна закрила в България имат равни права на здравеопазване с българските граждани и подлежат на задължително здравно осигуряване.

Регистрираните за временна закрила украински бежанци, които са влезли на територията на България преди 26.04.2022 г., се зачитат за здравноосигурени от 26.04.2022 г.

Ако имате бежански или хуманитарен статут

След като получите статут на бежанец или хуманитарен статут, Вие сте длъжни и лично отговорни да плащате месечните си вноски за здравно осигуряване, ако сте безработни или самоосигуряващо се лице. Ако сте наети на трудов договор, то тогава Вашият работодател ще удържа от заплата Ви вноските за здравно осигуряване.

Ако сте лице търсещо закрила с продължаващо производство

Като търсещ международна закрила, Вашите здравни осигуровки се покриват от Държавната агенция за бежанците (ДАБ) докато трае производството Ви за международна закрила и нямате окончателно решение.

Ако сте украински бежанец с временна закрила над 18 години или под 63 за жени и под 65 за мъже

Здравните Ви осигуровки се покриват от държавата за период от 90 дни от датата на регистрация за временна закрила или от 26 април 2022, ако временната закрила е издадена преди тази дата.

След изтичане на тези 90 дни трябва сами да плащате здравните си осигуровки. Ако сте наети на трудов договор, то тогава Вашият работодател ще удържа от заплата Ви вноските за здравно осигуряване.

Ако сте украински бежанец с временна закрила под 18 години или  над 63 години за жени и над 65 години за мъже

Здравноосигурителните вноски ще бъдат за сметка на държавата за целия период на временната закрила.

Размер на здравните осигуровки

Размерът на задължителните здравноосигурителни вноски за лица, които не са регистрирани като самоосигуряващи се и които не се осигуряват по трудов или граждански договор, е 37,32 лева месечно.

Ако работите, то тогава здравните Ви осигуровки се начисляват като процент от доходите, които получавате.

Как мога да платя здравните си осигуровки?

За да може да Ви се отчитат вноските, които правите за здравно осигуряване трябва да подадете декларация Образец 7 в териториалното поделение на Националната агенция за приходите съобразно адреса, на който сте регистрирани. На този линк може да намерите адресите на тези поделения.Можете да подадете тази декларация и онлайн през сайта на НАП с Персонален идентификационен код (ПИК).

След това можете да плащате здравните си осигуровки на място в териториалните поделения на НАП с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали, по  банков път, с пощенски запис или онлайн през портала на НАП.

За да можете да плащате здравните си осигуровки онлайн, Ви е необходим Персонален идентификационен код (ПИК). Как да си издадете такъв можете да научите в тази статия:

Как да си издадете персонален идентификационен код (ПИК)

Срок за внасяне на вноските

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако платите със закъснение, се начисляват лихви върху невнесените в срок задължения. Например здравната вноска за месец януари 2024г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2024г.

Какво ще стане ако не плащам здравни осигуровки?

Здравноосигурителните Ви права се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни вноски. Това означава, че ако Ви се наложи да отидете на лекар, ще трябва да платите много по-висока такса за преглед. Прекъснатите здравноосигурителни права могат да се възстановяват при условие, че платите всичките си дължими здравноосигурителни вноски. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Можете да проверявате здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп: https://portal.nra.bg/health-status

Когато задължението за внасяне на осигурителните Ви вноски е на Вашият работодател или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски няма да Ви лиши от здравноосигурителни права.