405.png

Искате да имате собствен бизнес и фирма в България, но не знаете как? Тук ще откриете първите стъпки, които трябва да предприемете, за да основете собствена фирма.

Кой може да си създаде фирма в България?

Ако имате статут на бежанец или хуманитарен статут, или имате временна закрила, можете да създадете собствена фирма.

Съществуват различни видове фирми, но най-подходящите за малък и среден бизнес се нариюат Дружество с ограничена отговорност (ООД) и Eднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Разликата между тези две дружества е много малка:

 • ООД може да бъде създадено от двама или повече души.
 • ЕООД се учредява само от един човек, който е и единственият собственик на дружеството.

Какво се изисква от Вас?

Имайте предвид, че има два основни етапа в процеса на създаване на собствена фирма:

1) Етап 1 - Действия, които трябва да извършите, преди да регистрирате фирмата си

2) Етап 2 - Регистриране на Вашата фирма

Препоръчително е по време на целия процес да потърсите помощта на професионален адвокат, който има опит в областта на търговското право, за да сте сигурни, че процесът ще протече гладко.

Намиране на добър адвокат в България

ЕТАП 1: Действия, които трябва да извършите, преди да регистрирате фирмата си

На първо място, трябва да вземете някои важни решения относно:

 • Името на Вашата фирма

Това име трябва да бъде уникално.  Можете да проверите уникалността на името на фирмата си на уебстраницата на Търговския регистър.

 • Какъв ще бъде капиталът на фирмата

Капиталът е първоначалната сума пари, която трябва да инвестирате, за да създадете фирма. Минималният размер на капитала за ООД и ЕООД е 2 лева.

 • Как ще разпределите дружествените дялове между Вашите съдружници (ако сте двама или повече)
 •  Какви ще бъдат основните дейности на фирмата Ви
 •  Кой ще бъде управител

Фирмата Ви може да има повече от един управител. Вие също можете да бъдете управител.

След като вземете тези решения, трябва да:

 1. Проведете учредително събрание. Това е среща, на кочто Вие и Вашите партньори (ако имате такива) се събирате, за да вземете важното решение за създаване на вашата фирма и да решите как тч ще функционира и ще се управлчва
 2. Подгответе и подпишете учредителен акт. Това е документът, с който създавате дружеството си. Той трябва да съдържа следната информация:
 • наименованието на фирмата, нейното седалище и адреса на управление;
 • имената и личните идентификационни номера (ЛНЧ/ЕГН) на съдружниците;
 • основните дейности на Вашия бизнес;
 • срока на действие на учредителния акт;
 • размера на капитала и колко ще внесе всеки съдружник;
 • как ще се управлява дружеството;
 • други права и задължения на съдружниците.

За изготвянето му можете да потърсите помощта на адвокат.

 1. Наемете управител
 2. Посетете банка

Необходимо е да внесете капитала си в специална банкова сметка, наречена "набирателна сметка", която трябва да откриете в българска банка на името на Вашата фирма, преди да я регистрирате. В банката трябва да представите учредителния акт.

 1. Подгответе следните документи на български език:
 • Заявление А4 - най-важният документ!

Можете да го намерите на уебсайта на Търговския регистър. Той се попълва от управителя или с помощта на адвокат. Всички останали документи се прилагат към него.

 • Документ от банката, доказващ, че сте внесли капитала.
 • Писмено съгласие на управителя, че е съгласен да извършва управлението, както и образец от подписа му.

Този документ трябва да бъде нотариално заверен от нотариус и подписан от управителя. В зависимост от това къде живеете, можете да намерите най-близкия до Вас нотариус в този списък.

 • Учредителен акт.
 • Протокол от учредителното събрание.

Това е документ, който съдържа въпросите, които сте обсъждали, и всички решения, които сте взели на по време на учредителното събрание, както и дневния ред на това събрание.

 • Решението, с което се назначава управителят на фирмата.
 • Подписана декларация, в която управителят декларира, че всичко, което е посочил в документите, предоставени за регистрацията на фирмата, е вярно.
 • В случай че не подавате документите за регистрация на дружеството сами, а сте упълномощили друго лице да направи това (например, адвокат), това лице трябва да представи подписана декларация, в която се посочва, че всички документи са му предоставени от Вас.
 • Декларация, че фирмата няма да извършва конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 • Подписана декларация, в която управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона да бъде управител на фирма
 • Лиценз или разрешение, когато специфичната дейност на вашата фирма изисква такова.

В допълнение към горепосочените документи ще Ви е необходим и документ, доказващ, че сте платили държавната такса.  (За таксите вижте по-долу)

          ЕТАП 2: Регистрация на фирмата в Търговския регистър

Трябва да подадете необходимите документи за регистрация на фирмата в Търговския регистър. Можете да направите това:

 • Лично, като отидете сами в съответната служба по регистрация. Можете да намерите адресите на службите по регистрация в страната на този линк.
 • Онлайн, ако разполагате с електронен подпис и имате онлайн акаунт на уебсайта на Търговския регистър. Вашият управител може да упълномощи адвокат, който също може да подаде документите онлайн.

Колко време ще отнеме?

Ако всичко с документите Ви е наред, регистрацията в Търговския регистър отнема около 5 работни дни.

Колко ще струва?

Държавната такса за регистрация на ООД или ЕООД е 110 лева. Ако обаче подадете заявлението си онлайн с електронен подпис, таксата е 55 лева.

Таксата може да бъде платена:

След като платите, трябва да получите квитанция или банково извлечение, в зависимост от начина на плащане.

За нотариална заверка на образеца от подписа на управителя таксата е 7 лева.

Банковата такса за откриване на набирателна сметка на дружеството е от 10 до 50 лева, в зависимост от условията на банката, която сте избрали.

Ако сте нов клиент. може да ви бъде поискано да платите и банкова такса, за да може банката да провери дали не участвате в незаконни дейности, като например пране на пари. Банките са задължени да извършват тази проверка по закон. Таксата може да варира и да достигне до 200 лева в зависимост от условията на Вашата банка.

В повечето случаи изготвянето на всички необходими документи и вписването в Търговския регистър се извършва от адвокат. По закон минималното адвокатско възнаграждение за тази услуга е 300 лева. Имайте предвид, че това е минимално възнаграждение и адвокатите могат да ви поискат повече.

Разходи след регистрацията на дружеството

Трябва да наемете счетоводител. Той ще ви обясни какво трябва да направите след регистрацията на фирмата, за да поддържате финансите си в ред.

Може да се наложи също така да:

 • наемете офис
 • наемете работници и да плащате заплати 

Всички тези разходи варират в зависимост от това какво сте се договорили да плащате.