Legalisation.png

Легализиране

Легализирането представлява удостоверяване на автентичността на документите, които са Ви издадени от органите на Вашата държава. Тъй като има споразумение между България и Украйна, за легализирането на документи, издадени от органите на Украйна се изисква само официален превод на документа Ви и заверка на подписа на преводача от нотариус.

Признаване на образователни квалификации

За признаване на завършено средно образование (7.-12. клас) или на професионална квалификация, придобита в училище, трябва да подадете заявление в Регионалното управление на образованието (РУО) по Вашето местоживеене. За признаване на завършено начално или основно образование (1.-6. клас) заявлението се подава до училището, където Вие или детето Ви ще продължи обучението си. Нужни са Ви следните документи:

1. заявление по образец;

2. легализиран оригинал на документ за училищно образование и/или професионална квалификация;

3. легализиран оригинал на документ, в който се посочва какви права Ви дава документът Ви за училищно образование и/ или професионална квалификация за продължаване на образованието, в случаите когато това не е написано в дипломата Ви;

4. ако признаването е за дете, което иска да продължи обучението си в гимназията, е нужен легализиран оригинал на справка за изучаваните учебни предмети с броя учебни часове и поставените оценки, ако не са написани в документа за училищно образование;

5. оригинал на превод на български език на документите;

6. оригинал или копие, заверено от нотариус, на документ за последния завършен клас в българско училище, ако Вие или детето ви сте завършили такъв преди да учите извън България;

7. оригинал на документ за платена държавна такса – за документи, подадени в РУО.

Такси

Държавната такса за признаване на завършен етап на училищно обучение е 25 лв.

Ако искате да Ви бъдат признати степен на образование и професионална квалификация, придобита в училище, таксата е 35 лв.

Ако признаването на документи се иска от деца под 16 години включително, не се плаща такса.

Колко време ще отнеме?

Срокът за издаване на решение от комисията към РУО е 1 месец.

Признаване на диплома за висше образование

За признаване на диплома за висше образование процедурата зависи от целите на признаването. При всеки случай, трябва да легализирате дипломата си.

  • Ако искате да продължите образованието си - трябва да се обърнете към ректора на съответното висше учебно заведение, в което желаете да кандидатствате.
  • Ако искате да упражнявате нерегулирана професия (например - IT специалист, козметик, фризьор) - трябва да се обърнете към работодателя си. Ако той иска допълнително удостоверение, трябва да се обърнете към Националния център за информация и документация (НАЦИД).

НАЦИД

Адрес: бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А, гр. София

Имейл: [email protected]

  • Ако признаването е за упражняване на регулирана професия  -  трябва да се обърнете към съответния отговорен орган за съответната професия. Списък на регулираните професии в България можете да намерите на този линк.

Признаване на професионални квалификации

Признаването на професионални квалификации зависи от това дали професията Ви е регулирана, или не.

Ако Вашата професия е нерегулирана, няма нужда от признаване. Работодателят Ви може да поиска удостоверение от НАЦИД, но не е задължително.

Регулирани са тези професии, които са особено важни за обществото и поради това държавата по-строго контролира кой и как упражнява професията. За тях изрично се изисква притежаване на диплома или на друго свидетелство за образование.

Ако Вашата попада в списъка с регулирани професии, признаването става съгласно специфичните изисквания за тази професия, които се определят от различни органи по различен ред. Всяка професия е сама за себе си.

 

Източник на снимката - CANVA Pro