Bulgaria_Harmanli Recept Center_DSC_0386.jpg

Актуализирано на 26/10/2022

Какво е убежище/международна закрила?

 • Убежище е, когато държава предоставя закрила на своята територия на хора от друга държава, които биват преследвани или са в сериозна опасност.

 • Имате право да потърсите закрила, ако се нуждаете от международна закрила, независимо от Вашата страна на произход.

 • Имате право да останете в България, докато не получите решение по молбата си за международна закрила.

 • Независимо дали планирате да останете в България или да се преместите в друга държава, трябва да подадете молба за закрила до Държавната агенция за бежанците (ДАБ).

Кой може да кандидатства?

Всяко лице, от която и да е държава, има право да потърси убежище (международна закрила) в България, когато е преследван или когато за него съществува заплаха за живота или безопасността му.

Вие сте кандидат за убежище от момента на подаване на молба за закрила. От този момент нататък имате право да останете в България, докато не бъде взето окончателно решение по Вашата молба.

Как да кандидатствам?

1. Подайте молба за закрила до ДАБ

Научете повече:

МОЛБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

2. Явете се на интервюто си за закрила

Научете повече:

ИНТЕРВЮ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

По време на това интервю ще бъдете помолени да предоставите подробна информация относно молбата Ви за закрила.

Важно: Международната закрила се предоставя само ако сте в състояние да докажете, че не можете да получите закрила във Вашата страна на произход. Може да Ви бъде отказана международна закрила, ако има сигурно място във Вашата страна, където межете да живеете.

Какво ще се случи след като кандидатствам?

ДАБ ще се свърже с Вас, когато вземе решение по молбата Ви за закрила

Ако молбата Ви е успешна, ще получите:

 • Статут на бежанец (пълна закрила) или

 • Субсидиарна зякрила/хуманитарен статут (частично закрила)

Тези 2 статута Ви дават различни права.

Статут на бежанец

Статутът на бежанец се предоставя, когато имате основателен страх да бъдете преследвани в страната, чийто гражданин сте, или в която преди това обичайно сте пребивавали, поради:

 • Раса

 • Религия

 • Националност

 • Членство в определена социална група

 • Политическо мнение

При получаване на бежанки статут получавате:

 • Карта на бежанец, валидна за 5 години.

 • Можете също да поискате документ за пътуване в чужбина. Този документ за пътуване струва 50 лева.

Ако получите бежански статут ще имате правата и задълженията на български гражданин с изключение на:

 • Участие в национални и общински избори, както и в национални и регионални референдуми.

 • Участие в създаването на политически партии и членство в такива партии.

 • Заемане на длъжности, за които се изисква българско гражданство по закон.

 • Да служите в армията.

 • Други ограничения, изрично предвидени в закона.

Хуманитарен статут/Субсидиарна закрила

Субсидиарна (хуманитарна) закрила се предоставя на хора, които са поискали убежище, но не отговарят на условията за статут на бежанец.

Субсидиарна (хуманитарна) закрила се предоставя, когато има реален риск от сериозни вреди за Вас, включително риск от:

 • Смъртно наказание или екзекуция

 • Изтезаване

 • Нечовешко или унизително отношение или наказание

 • Сериозна и лична заплаха от насилие в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт във Вашата страна на произход

Хуманитарен статут може да бъде предоставен и на други хуманитарни основания.

Ако Ви бъде предоставен хуманитарен статут, получавате:

 • Карта на чужденец с хуманитарен статут, която е валидна 3 години.

Ще имате правата и задълженията на чужденец с разрешение за постоянно пребиваване в България. Те включват правото на:

 • Трудова заетост без специално разрешение

 • Образование в държавни училища и университети

 • Събиране със семейството

 • Българско гражданство след 5 години

 • Пътуване в чужбина - Може да бъдете помолени да представите доказателство за Вашата медицинска застраховка и финансови средства за издръжка през времето, планирано за Вашия престой в чужбина.

Документи

Ако имате статут на бежанец или хуманитарен статут, Вашият статут няма крайна дата.

След като Ви е предоставена международна закрила сте длъжни в срок до 14 дни от получаване на решението за предоставяне на международна закрила да се явите в общината на населеното място, в която ще се установите, за да бъдете вписани в регистъра на населението.

В срок до 30 дни след вписването в регистъра на населението на съответнта община трябва да подадете заявление за издаване на български лични документи.

Документите се издават от Министерството на вътрешните работи, дирекция "Български документи за самоличност" въз основа на решението на ДАБ. Документът обикновено се издава след 30 дни. Можете да платите за бърза поръчка в рамките на 10 дни. След като валидността на Вашият документ изтече, той трябва да бъде подновен. Вашият статут на бежанец ще бъде запазен.

Важно! В случаите, когато Вашите документи са изтекли или са загубени, откраднати, повредени,  имате задължението да подадете ново заявление за издаване на нов документ за самоличност в срок до 30 дни. Ако не направите това, може да бъде инициирана процедура за отнемане или прекратяване на международната Ви закрила, освен ако не представите доказателства, че съществуват обективни причини, поради които не сте успели да изпълните задължението си.

Колко дълго трае процедурата?

Обикновено са необходими 6 месеца, за да се вземе решение. Първо се проверява дали отговаряте на условията за статут на бежанец. Ако отговорът е не, ще се провери и дали отговаряте на условията за субсидиарна закрила. Срокът за произнасяне с решение може да бъде удължен с още 9 месеца. Целият процес трябва да приключи в рамките на 21 месеца.

По време на призводството документите Ви за самоличност ще се съхраняват от ДАБ. Ако имате основателна причина временно да поискате обратно националния си паспорт, трябва да подадете искане до ДАБ.

Проверявай си пощата редовно

ДАБ изпраща всички известия до адреса, посочен във Вашата регистрационна карта. Уверете се, че имате достъп до пощата си и я проверявайте редовно.

Дори ако съобщение не бъде доставено и пропуснете важен срок или срок за обжалване, ще бъдете считани за надлежно уведомени. Ако промените адреса си, трябва да уведомите ДАБ, за да актуализирате Вашата регистрационна карта.

Отказ

ДАБ може да отхвърли молбата Ви, ако установи, че сте извършили тежки, неполитически престъпления или актове на изключителна жестокост. Отказ може да се даде и  ако има причини да се смята, че представлявате заплаха за националната сигурност или за обществото.

Ако молбата Ви бъде отхвърлена, можете да обжалвате в рамките на 14 дни от датата на решението. Трябва да намерите адвокат, който да Ви помогне при обжалването. Научете повече:

Правни услуги

Решението на Адмистративния съд може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Подкрепа за уязвими групи

Може да имате повече шансове да получите убежище в България, ако принадлежите към уязвима група. Научете повече:

Уязвими групи