shutterstock_1064615162-min.jpeg

Актуализирано на 15.03.2024г.                          

За да управлявате различни видове моторни превозни средства в България, трябва да имате издадена шофьорска книжка за съответната категория превозно средство. 

В тази статия ще намерите информация за това:

 • как да си издадете шофьорска книжка в България
 • при какви условия можете да ползвате шофьорска книжка, издадени в друга държава, различна от България.

Kога мога да получа шофьорска книжка?

Можете да получите българска шофьорска книжка, ако:

 • Имате установено обичайно пребиваване в България (т.е. живели сте в България повече от 185 дни през последните 12 месеца), например след като сте получили статут на бежанец или хуманитарен статут в България. 

Ако идвате от Украйна и пребивавате в България с временна закрила, може да имате проблем при издаването на първоначална шофьорска книжка. Например, могат да Ви кажат, че системата не отчита Вашето ЛНЧ или, че трябва да представите документ за продължително или постоянно пребиваване. 

 • Имате навършени поне 16 години (за мотопеди и леки мотоциклети) или поне 18 години (за стандартни мотоциклети и автомобили).
 • Имате диплома, в която пише, че сте завършили 10.      клас (първи гимназиален етап на средно образование).

 Ако дипломата Ви е издадена в чужбина следва да бъде призната в България от Регионалното управление по образованието по Вашия адрес на пребиваване.   .

 • Физически годен сте да управлявате моторно превозно средство, което се установява с медицинско свидетелство.
 • Преминали сте обучение и сте издържали изпит за управление на моторно превозно средство (теория и практика).
 • Преминали сте обучение за оказване на първа долекарска помощ.
 • За управление на камион, ТИР, автобус, трамвайна мотриса и други подобни (категория С1, С, D1, D и Ттм) се изисква да сте преминали и психологическо изследване, че сте психологически годни. Това изискване важи и ако искате да ставате шофьор на такси.[1] 

Шофьорски курсове

Можете да получите шофьорска книжка, след като вземете уроци по шофиране и издържите изпит.

Първо трябва да си намерите шофьорски учебен център. Можете да проверите тук (на български) дали учебният център е акредитиран от Министерството на транспорта в България.

Вашият инструктор трябва да Ви напътства през целия процес на получаване на шофьорска книжка.

Уроците по шофиране обикновено включват:

 • Поне 40 часа по 45 минути теория
 • Поне 31 часа по 50 минутни практически уроци по шофиране

Можете да вземете уроците и изпита на български или на английски език.

Подаване на заявление за шофьорска книжка

След като издържате шофьорския изпит, трябва да кандидатствате за шофьорска книжка. Трябва да подадете заявление в звено „Пътна полиция“ на МВР в областната дирекция по адреса в българския Ви документ за самоличност. Можете да намерите техните контакти (на български) тук.

Не е необходимо да попълвате предварително формуляра за кандидатстване, а на място ще трябва само да проверите данните в тяхната система и да ги потвърдите с подписа си. Служителите в полицейското управление ще Ви направят и снимка.

При подаване на заявлението, носете със себе си оригинали и копия на следните документи:

 1. Вашият български документ за самоличност
 2. Медицинско свидетелство

Можете да го получите след като минете медицински преглед в болница. Личният лекар ще ви даде медицинско за оценка на физическата годност.

 1. Сертификата за преминато обучение за предоставяне на първа помощ

Ще получите такъв сертификат, ако успешно преминете курс по първа помощ при пътнотранспортни произшествия за водачи. Българският червен кръст ще Ви даде сертификата, когато завършите курса.

 1. Декларация, че обичайното Ви местопребиваване не е в друга държава-членка на Европейския съюз и че нямате валидна шофьорска книжка, издадена от държава-членка на ЕС - образец ще намерите на този линк

Можете да попълните декларацията предварително, но трябва да я подпишете пред служителя на КАТ, когато подавате заявлението си.

Алтернативно можете да представите доказателство, че се обучавате във висше учебно заведение, в училище или в професионален колеж в страната не по-малко от 6 месеца.[2] 

 1. Документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование (10 клас), а в случай че образованието е завършено в чужда държава - удостоверение за признаване на завършено образование, издадено от някое от Регионалните управления по образованието в България.

     Ако нямате доказателство, че сте завършили поне основното си образование, или ако сертификатът Ви не е признат в България, или ако не сте завършили основно образование, първо ще трябва да завършите основно образование в България.

 1. Доказателство, че сте платили таксата

Важно е да запомните, че сте длъжни да донесете и оригиналните си документи, когато подавате заявлението си.

Полицейският служител ще провери дали сте подали всички необходими документи и ще ги прегледа.

Ако всичко е наред, полицията трябва да издаде шофьорската книжка след 30 дни, освен ако не платите за бърза услуга - тогава ще я получите след 10 дни.

Ще получите шофьорската книжка на същото място, където сте подали молбата си.

Ако вашата книжка е изгубена, открадната, повредена или унищожена, трябва да сигнализирате за това в най-близката полицейска служба в рамките на 3 дни.

Такси

Когато изпращате заявлението си, трябва да заплатите такса. Сумата се различава в зависимост от вашата възраст, състояние и вида на услугата, която сте избрали.

 • Ако сте под 58 години, трябва да платите 25 лева
 • Ако сте между 58 и 70 години, трябва да платите 11 лева
 • Ако имате трайно намалена работоспособност или степен на увреждане 50% или повече, трябва да платите 3 лева
 • Ако сте над 70 години, не плащате
 • Ако искате шофьорската книжка да бъде издадена в рамките на 10 дни, трябва да платите двойно повече пари

Можете да платите таксата:

 • Чрез банков превод
 • С Вашата банкова дебитна карта

Подмяна на шофьорска книжка

Подмяна се се извършва при:

 • изтичане срока на валидност;
 • при подмяна на стар образец с нов 
 • при промяна в данните на водача (например ако си смените постоянния адрес)
 • при замяна на шофьорска книжка, издадена в чужбина (вж. информацията по-долу)

Дубликат на шофьорска книжка  се издава при повреждане, унищожаване, изгубване или кражба.

Чуждестранна шофьорска книжка

 Дали можете да ползвате чуждестранната си шофьорска книжка в България зависи от държавата, която я е издала и дали шофьорската Ви книжка отговаря на определени изисквания. Можете да се свържете с местното звено на Пътна полиция, за да поискате повече информация.

Според българските закони, шофьорска книжка, издадена в друга държава, е валидна на територията на България за категорията, за която е издадено, в следните случаи:

1) Държавата, в която е издадена, е страна по Конвенцията за движението по пътищата и отговаря на изискванията на приложение № 6 към конвенцията. 

Пълният списък на държавите, които са я подписали, можете да намерите  на този линк.

В този случай, ако сте се установили в България и пребивавате тук дългосрочно,можете да ползвате чуждестранната си шофьорска книжка до 1 година от датата на издаване на българския Ви документ за пребиваване. При изтичане на този срок имате задължение да замените чуждестранната си книжка с българска. За целта НЕ Е нужно да полагате изпит, но трябва:

 • чуждестранната Ви шофьорска книжка да е валидна. 
 • да притежава български документ за самоличност
 • обичайното Ви пребиваване да е в България
 • да нямате друга шофьорска книжка, издадена от държава - членка на ЕС
 • да нямате наложени ограничения или временно лишаване от право да управлява МПС на територия на държава-членка
 • да не е започнала процедура по подмяна на книжката Ви в друга държава-членка

За подмяната са Ви необходими следните документи:

 • Заявлението по образец, което генерира от МВР. Данните са попълнени автоматично и само трябва да проверите, дали са верни и да го подпишете.
 • Българския Ви документ за самоличност
 • Копие от чуждестранната Ви шофьорска книжка 
 • Доокументите, изброени в по-горе в раздела “Подаване на заявление за шофьорска книжка”

Носете с Вас за сверяване оригиналите на документите, чиито копия прилагате към заявлението към заявлението.

Таксите са същите като написаните по-горе. Имайте предвид, че в този случай шофьорската ви книжка ще бъде върната в страната, която я е издала! 

2)  Ако книжката Ви не съдържа някой от реквизитите, посочени в Конвенцията от т. 1

В този случай, чуждестранната Ви шофьорска книжка не се признава в България и следва да е придружена с легализиран превод на български език. 

И тук важи правилото, че ако сте се установили в България и пребивавате тук дългосрочно,можете да ползвате чуждестранната си шофьорска книжка до 1 година от датата на издаване на българския Ви документ за пребиваване. При изтичане на този срок имате задължение да замените чуждестранната си книжка с българска. Разликата е, че за да получите българска шофьорска книжка, трябва успешно да положите изпит и да преминете през същата процедура като при получаване първоначална книжка. 

3) Книжката Ви е издадена от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария

Може да имате само една шофьорска книжка от страна от ЕС. Когато се премествате в друга страна от ЕС, обикновено не трябва да подменяте шофьорската си книжка с местна. Можете обаче доброволно да я подмените с еквивалентно свидетелство за правоуправление от вашата нова страна на пребиваване.4) Шофьорски книжки на лица с временна закрила, издадени в Украйна

Ако имате валидна шофьорска книжка, издадена от Украйна, то тя се признава на територията на Европейския съюз и в това число в България, ако вие имате временна закрила в България. Можете да ползвате украинската си шофьорска книжка, до момента, в който временната закрила престане да се прилага. 

В този случай няма нужда да правите  заверен превод на украинската си шофьорска книжка. При проверка могат да изискват от Вас само да представите паспорта си и документ за предоставена временна закрила, за да проверят самоличността Ви.

Ако срокът на Вашата книжка е изтекъл след  31 декември 2021 г., то тя се счита за валидна въпреки изтеклия срок, поради продължаващата война и следва да можете да си я ползвате. Все пак ви съветваме, ако имате такава възможност и няма пречки за това, да си я подновите. 

Повече информация ще намерите на този линк.                   

Могат да Ви глобят: 

 • Ако нямате шофьорска книжка с Вас, когато шофирате
 • Ако не я покажете, когато полицията поиска да я види
 • Ако шофирате с шофьорска книжка с изтекла валидност

За повече информация посетете уебсайта на отдел „Пътна полиция“.

Контролни точки

При издаване на шофьорска книжка Вие получавате определен брой контролни точки - 39 точки, за отчет на извършваните от Вас нарушения. 

Ако сте нов шофьор получавате 2/3 от максималния брой контролни точки - 26, а оставащите 1/3 контролни точки - 13, получава след придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство. 

Точки Ви се отнемат при извършване на следните нарушения например:

 • ако управлявате автомобил след употреба на алкохол, което е установено с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.
 • когато откажете да Ви се  извърши проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози 
 • за движение в лентата за принудително спиране по автомагистрала 
 • за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението
 • за превишаване на разрешената максимална скорост
 •  за неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!", ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 
 • за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен чрез устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете на водача 
 • за неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска
 • за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването
 • за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека 

Този списък не е изчерпателен и има и други основания.

Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява:

 1. чрез частично увеличаване с 1/3 от максималния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година;
 2. служебно, след изтичане на 2 години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.

Ако ви отнемат всички контролни точки, губите шофьорската си книжка и сте длъжни да я върнете в съответната служба на Министерството на вътрешните работи.В този случай може да се явите отново на изпит 6 месеца след като сте си върнали книжката.