BulgariaDSC_0129.jpg

Актуализирано на 15.01.2024

Минимална заплата в България

По настоящем в България, ако работите 40 часа седмично:

 • Минималната брутна заплата е 933 лева месечно, което възлиза на 477 евро
 • Минималната нетна заплата е 724 лева месечно, което възлиза на 370 евро

Минимална нетна заплата е заплатата, която реално ще получите след като от заплатата Ви се приспаднат данъци и осигуровки.

Заплатата ви при пълно работно време не може да бъде по-ниска от минималната. Имайте в предвид, че по принцип минималната работна заплата нараства всяка година.

Хора под 18 години

Ако сте под 18 години, можете да работите в България само при определени условия. Вашият работодател трябва:

 • Да поиска разрешение от Инспекцията по труда.
 • Да направи оценка на риска преди да ви наеме. Преди да бъдете наети също трябва да преминете през обстоен предварителен медицински преглед от лекар и да се направи медицинско заключение, което установява дали можете да вършите съответната работа.
 • Да осигури всички необходими мерки по отношение на Вашето лично здраве и безопасност на работното място.
 • Да уведоми Вас и Вашите родители или попечители за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обикновено за уведомлението се подписва декларация).

Минималната възраст на заетост в България е 16. При изключителни обстоятелства може да работи и лице, което е на 15 години.

Работно време

Стандартното работно време е 8 часа на ден, 40 часа за 5-дневна работна седмица. Това не включва обичайната едночасова почивка за обяд.

Има вариации на това работно време. Тo може да бъде малко по-различно от стандартното, в зависимост от типа работа/договор. Лица под 18 годишна възраст също работят при намалено работно време.

Осигуровки и данъци

Размерът на осигуровките, които плащате зависи от:

 • Месечното работно възнаграждение.
 • Годината, в която сте родени
 • Категорията труд.
 • Други фактори.

Можете да изчислите нетния си месечен доход в Платформата за данъчно облагане и счетоводство (достъпна само на български език).

Държавата автоматично удържа данъчните и осигурителните вноски от възнаграждението Ви, когато работите на трудов договор.

Почивка

Ако работите на пълно работно време в България, минималният годишен платен отпуск е 20 работни дни. За да имате право на годишен платен отпуск обаче, трябва да имате минимум 4 месеца трудов стаж в България.

Имате право и на неплатен отпуск, който обикновено зависи от съгласието на работодателя.

Националните празници не са включени в изчисляването на Вашия годишен платен отпуск. Има около 14 официални празници годишно. Можете да намерите списъка на националните празници тук.

Дневното възнаграждение за работа, извършена по време на официален празник, е минимум два пъти по-голяма от обичайното Ви дневно възнаграждение.

Платен отпуск по болест

Когато ползвате отпуск по болест, може да получите парично обезщетение, ако имате поне 6 месеца осигурителен стаж в България за този риск. Единствените изключения от това изискване за стаж са в случаите, когато отпускът е по болест поради трудова злополука или се отнася за работник, който е под 18 години.

За първите 2 дни, когато сте болни, работодателят трябва да Ви плати 70% от средната Ви дневна брутна заплата. Националният здравноосигурителен институт плаща за времето надвишаващо тези два дни.

Трябва да представите медицинско свидетелство за болест на Вашия работодател. Вашият личен лекар или друг медицински специалист трябва да подпише и подпечата това свидетелство веднага след като се върнете на работа.

Здравно и социално осигуряване

Вашият работодател отговаря за внасянето на вноските за Вашето здравно и социално осигуряване като внася съответните суми всеки месец в българската Национална агенция по приходи (НАП).

Здравноосигурен статус на бежанци

Бонусно възнаграждение

Можете да получите бонуси, ако работите в държавната или общинската администрация и ако постигнете целите, които Вашият работодател Ви е задал.

Получаването на бонуси е често срещано и в частния сектор. Това обаче зависи изцяло от вътрешните правила за заплатите на работното място и от индивидуалния Ви трудов договор.

Обезщетения при безработица

Можете да получите обезщетения за безработица само ако сте работили и сте били осигурени най-малко 12 месеца през последните 18 месеца за този риск и сте се регистрирали  като безработен в местното Бюро по труда

Експлоатация на работното място

Ако не получавате заплатата си или работодателят Ви не осигурява безопасни и здравословни условия за труд, Вие сте жертва на експлоатация. В този случай можете да подадете жалба до Инспекцията по труда или да наемете адвокат, който ще заведе дело пред съда от Ваше име. Научете повече:

ПРАВНИ УСЛУГИ

Договори в България

В България има 2 вида договори, по които може да получавате заплащане за труда си.

Трудов договор:

 • Правната уредба на този договор е в Кодекса на труда.
 • Трудовият договор предлага по-малка гъвкавост в работното време, почивките, срок на договора, но гарантира по-голяма сигурност.
 • Може да бъде срочен или постоянен.

Граждански договор:

 • Той е по-гъвкав вид договор и се прилага за изпълнението на услуги.
 • Гражданският договор е временен и по-лесно се прекратява.
 • Уредбата му не е в Кодекса на труда, а в Закона за задълженията и договорите.

Не се съгласявайте да работите без трудов или граждански договор! Може да Ви се стори изкушаващо, но това може потенциално да Ви изложи на голям риск от експлоатация, след което ще бъдете лишени от правата, които обикновено са гарантирани на лице, което работи по договор.

Пенсионна система

Пенсионната система в България се основава на комбинация от публична система на задължително пенсионно осигуряване, допълнителни задължителни пенсионни схеми и допълнителни доброволни пенсионни схеми.

По принцип лицата се пенсионират при достигане на определена възраст и натрупване на определен стаж. За 2024 възрастта за пенсиониране при мъжете е 64 години и 7 месеца (заедно с 39 години и 6 месеца стаж), докато за жените е 62 години и 2 месеца (заедно с 36 години и 6 месеца стаж). Тази възраст вероятно ще продължи да нараства в следващите години. Според година, в която ви предстои да се пенсионирате можете да проверите актуалната възраст за пенсиониране тук.

Ранното пенсиониране е възможно само за хора, работещи при опасни и нездравословни условия на труд, или за специални групи като учители, военни и полицаи.

Освобождаване от работа

Правата Ви при уволнение или освобождаване от работа са различни в зависимост от вида на договора, който имате с Вашия работодател. Важно е да прочетете внимателно договора си преди да го подпишете, за да сте наясно с условията, при които сте наети на работа.

Друга важна информация

 • Имате право да бъдете третирани еднакво на работното място, както от Вашия работодател, така и от колегите си.
 • Пряката или косвена дискриминация на работното място е строго забранена.
 • Вашият работодател трябва да Ви изплати договорената заплата на датата или в срока, посочен в договора Ви.
 • Имате право на защита срещу неправомерно уволнение.
 • Имате право да поискате справедлива и обективна препоръка от работодателя си, в случай че решите да кандидатствате за друга работа.
 • Имате право на почивка. Вашият работодател трябва да осигури 1 почивка за хранене през работния ден, която не трябва да бъде по-малка от 30 минути.
 • Ако сте търсещ закрила, изтичането на валидността на Вашата регистрационна карта не се равнява на законното Ви право на работа. Трябва да представите подновената си регистрационна карта. Тя се подновява на всеки 3 месеца.