shutterstock_2129837873-min.jpeg

Освен възможностите за получаване на закрила като бежанец или временна закрила, украинските граждани разполагат и с правни възможности за уреждане на пребиваването си съгласно Закона за чужденците в Република България.

Ако сте гражданин на Украйна и притежавате валиден биометричен паспорт, можете да влизате и пребивавате на територията на България за срок от 90 дни в рамките на всеки 180 дни. Съществуват обаче начини да удължите пребиваването си.

1) Имате право да получите еднократно продължаване на безвизовото си пребиваване по хуманитарни причини, свързани с военните действия в страната Ви на произход. За тази цел трябва лично да подадете заявление по образец в дирекция "Миграция" на МВР или в сектор "Миграция" при областните дирекции на МВР преди изтичането на 90 дни от влизането Ви в България. Към заявлението трябва да приложите:

 • копие от Вашия паспорт (оригиналът носете за сверяване);
 • доказателства за хуманитарните причини;
 • доказателства, че имате средства за издръжка, жилище и медицинска застраховка за срока на удълженото пребиваване.

2) Ако сте член на семейството (съпруг/а, дете) на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващ чужденец в България или сте член на семейството на български гражданин, имате право да поискате еднократно разрешение за продължително пребиваване за срок до 1 година. В този случай сте освободени от задължението да разполагате с виза “D”. Документите, които трябва да подадете, са:

 • заявление по образец;
 • копие на редовен паспорт (оригиналът носете за сверяване);
 • документ за платена държавна такса в размер на 10 лева;
 • доказателства за осигурено жилище;
 • задължителна медицинска застраховка на територията на Република България;
 • доказателства за достатъчни средства за издръжка в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;
 • свидетелство за съдимост;
 • документи относно наличието на извънредни обстоятелства (свързани с войната в Украйна).

След като получите разрешението, ако Ви е предоставено пребиваване за 6 месеца, следва да заплатите държавна такса в размер 200 лв., а когато се предоставя пребиваване над 6 месеца до 1 година, се събира такса в размер 500 лв.

3) Ако сте от български произход (поне единият от възходящите Ви роднини е българин), имате възможности да получите разрешение за пребиваване в България по облекчен ред (без да е необходимо да разполагате с виза “D”, без да се налага да доказвате наличие на жилище и достатъчно средства за издръжка и др.).

За да определите кой е най-добрият вариант за Вашата конкретна ситуация, консултирайте се със специалист.

ПОИСКАЙ ПОМОЩ

ПРАВНА ПОМОЩ

ВИЖТЕ ОЩЕ