Кога едно лице е без гражданство?

Вие сте лице без гражданство, ако не се считате за гражданин от нито една държава според действието на нейното законодателство.

Какво мога да направя, ако съм лице без гражданство?

Можете да подадете молба за статут на лице без гражданство. За целта трябва да попълните и подадете лично писмено заявление по образец.

Към заявлението прилагате и документи, с които разполагате, които доказват, че нямате гражданство: акт за раждане, удостоверение от държавата, в която сте роден/пребивавал, че не сте техен гражданин и други документи, които могат да имат отношение  към липсата на гражданство.

Процедурата е безплатна и не дължите държавни такси.

Къде да подам заявлението?

Подава се лично в Дирекция „Миграция“ или в сектор „Миграция“ към Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, където е Вашият постоянен адрес или където пребивавате.

Адресът на Дирекция „Миграция“ е град София, бул. „Княгиня Мария Луиза”, №48.

Ако сте задържан,  подайте заявлението си чрез държавния орган, до който имате достъп (например, началника на Специалния дом за временно настаняване на чужденци). Той е длъжен да препрати заявлението Ви до директора на Дирекция „Миграция“. Имате право на съдействие от адвокат. Помолете да получите входящ номер на подаденото от Вас заявление.

Какво предстои, след като подам заявлението?

Ще получите за подпис:

  • „Протокол“ за това, че сте запознат с правата и задълженията Ви по време на процедурата. Вземете копие от този протокол и го пазете. Той доказва, че сте подал заявление и на коя дата сте го направил.
  • Писмена покана за интервю с посочени дата, час и място на провеждане на интервюто.

Интервю

Явяването на интервюто е задължително. Ако не се явите, процедурата Ви ще бъде прекратена. Ако имате уважителни причини да не се явите на интервюто, представете доказателствата за това веднага.

По време на интервюто се изготвя протокол. След края на интервюто, протоколът се  изчита. Подпишете протокола, ако сте съгласни с написаното в него.

Какви права имам по време на процедурата

Имате право:

  • Да бъдете информиран за Вашите права и задължения по време на процедурата.
  • Да Ви бъде назначен преводач, ако не владеете български език
  • Да оттеглите заявлението си.
  • Да бъде издадено решение по заявлението Ви в срок до 6 месеца от подаването му, като в случаите на правна или фактическа сложност срокът може да бъде продължен с още два месеца.
  • Писмено да бъдете уведомен за взетото решение по заявлението Ви.

Ако получите статут можете да:

  • Кандидатствате за разрешение за продължително пребиваване в България с продължаем срок до 1 година.
  • Ако вече имате разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване, имате право на документ за самоличност, наречен „Удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство“.

Указания

На посочения от Вас адрес за кореспонденция в заявлението  административният орган може да изпрати указания с кратък срок за отговор. Не пропускайте този срок, за да не бъде прекратена процедурата Ви.

Ако не можете да изпълните указание да представите удостоверение за раждане или документ за законното Ви пребиваване, трябва да посочите писмено причините за това.

Обжалване

Имате право да подадете жалба срещу решението, с което Ви е отказан статут на лице без гражданство или с което Ви е спряна или прекратена процедурата, в срок до 14 дни от датата на връчването му.

Правна помощ

Съгласно Закона за правна помощ имате право на безплатна правна помощ при определени условия. 

Върховният комисариат за бежанците на ООН в България също предоставя правна помощ. За повече информация, посетете www.statelessness.bg