CANVA PRO FREE IMAGE

Актуализирано на 08/11/2022

Какво е свидетелство за съдимост?

Свидетелството за съдимост е официален документ, който показва дали сте осъждани за престъпление и ако сте - какъв вид престъпления сте извършили.

Ако никога през живота си не сте извършвали престъпление, във вашето свидетелство ще бъде отбелязано, че имате чисто съдебно минало. 

Кога Ви трябва свидетелство за съдимост?

Най-често свидетелство за съдимост ще Ви трябва, когато:

• Кандидатствате за българско гражданство.

Българско гражданство

 • Кандидатствате за специфична работа. Вашият бъдещ работодател ще го изиска от Вас.

Работа в България

 • Искате да се регистрирате за професии като адвокат, лекар, архитект и др. 

Как можете да получите свидетелство за съдимост?

Ако сте роден в България, свидетелството ще бъде издадено от Бюрото за съдимост при съответния районен съд в съответствие с адреса, на който сте регистрирани.

Ако имате статут на бежанец или хуманитарен статут или сте роден извън България, можете да поискате удостоверението си в Централното бюро за съдимост (Централно бюро „Съдимост“) към Министерството на правосъдието. Намира се на ул. Аксаков №5 в гр. София. Работното им време е всеки ден (от понеделник до петък) от 9:00 до 17:00ч.

За да издадете свидетелството, ще трябва да представите следните документи:

 • Формуляр за кандидатстване (попълва се на място). В него също трябва да запишете причината, поради която имате нужда от свидетелство за съдимост.
 • Документ за самоличност (паспорт, лична карта) или документ за пребиваване, който Ви е издаден от българските органи.

Трябва да покажете оригинален документ за самоличност в Бюрото за съдимост. Ще вземат само копие от него.

 • Удостоверение за раждане (ако не е на български, трябва да го преведете).
 • В случай че нямате удостоверение за раждане, Държавната агенция за бежанците (ДАБ) може да издаде заместващ документ. За да получите този документ, трябва да подадете писмено искане до ДАБ,
 • Декларация от лице с различни имена, в случай че сте направили промени в името си.
 • Документ, който доказва, че сте платили таксата от 5 лева.

Опции за плащане:

 • На място с дебитна карта.
 • По банков път. В този случай документът за таксата трябва да съдържа основанието на плащането (свидетелство за съдимост) и Вашето име. След като платите в банката, ще получите две копия на този документ - едното за Вас, а другото трябва да приложите към молбата си.

Можете да подадете молбата си лично. Ако това не е възможно, можете да упълномощите някой друг с нотариално заверено пълномощно или адвокат с адвокатско пълномощно, който да направи това вместо вас.

Свидетелство за съдимост ще бъде издадено най-вероятно незабавно или в рамките на 3 работни дни.

Свидетелство съдържа следната информация:

 • Име.
 • Личен идентификационен номер (ЕГН или личен чуждестранен номер LNCH / ЛНЧ).
 • дата на раждане (дата / месец / година) и вашето място на раждане.
 • Националност.
 • Адрес (този, посочен във вашия документ за самоличност).
 • Името на майка ви и баща ви.
 • Дали сте осъдени за престъпление или не.
 • Причината, за която се издава свидетелството. Когато причината е работа, позицията, за която кандидатствате, също ще бъде отбелязана.
 • Срока на валидност на сертификата.
InkedScan 24 Mar 2020-page-001_LI.jpg

Вашето свидетелство за съдимост е валидно 6 месеца от датата на издаването му.


Ако разполагате с квалифициран електронен подпис, може да поискате издаването на електронно свидетелство за съдимост по електронен път.