frontbaner_0.jpg

Актуализирана информация на 26.02.2023 г.

По правило Вие можете да подадете молба за международна закрила само в една държава от Европейския съюз. Най-често това е първата държава от Европейския съюз, в която сте влезли и където са Ви взели пръстови отпечатъци.

Поради тази причина, ако след като са Ви взети отпечатъци в България и сте подали молба за международна закрила, решите да заминете в друга държава (напр. Германия), то тази друга държава следва да Ви върне обратно в България.

В зависимост от това на какъв етап е била процедурата Ви за предоставяне на закрила в България преди да заминете, има няколко възможни сценария, които могат да Ви се случат, ако Ви върнат от друга държава-членка на Европейския съюз в България.

1. Ако сте напуснали България преди да има произнасяне с решение по молбата Ви за международна закрила

Вероятно по време на Вашето отсъствие от България процедурата Ви за закрила е била прекратена.

Решението за прекратяване на производството по международна закрила подлежи на обжалване пред административния съд в 7-дневен срок от връчването му. Тъй като обаче не сте в България и не могат да Ви намерят от ДАБ, за да Ви връчат решението за прекратяване, много често се счита, че то Ви е връчено и става окончателно, тъй като изпускате срока за обжалване. За това за Вас биха били приложими вариантите описани по-долу.

В случаите, когато друга държава от Европейския съюз Ви върне обратно в България, ако искате Държавната агенция за бежанците да довърши разглеждането на молбата Ви за международна закрила, Вие трябва изрично да поискате от ДАБ да го направи. Разглеждането на молбата се възобновява от етапа, на който производството е било прекратено.

Силно Ви съветваме, веднага след като Ви върнат в България да потърсите помощ от адвокат за възобновяване на процедурата Ви за международна закрила:

Поискай помощ

Правни услуги

Докато призводството Ви за закрила не бъде възобновено, има риск да бъдете задържани в център за нелегални имигранти. В този период  няма да имате достъп до настаняване в отворените центрове за бежанци, храна, социално подпомагане, здравно осигуряване и безплатна медицинска помощ. Следователно трябва да се консултирате с адвокат, който ще Ви помогне да възобновите производството и по този начин отново да получите достъп до тези права.

Важно е да знаете също, че според закона, ако са Ви поканили на интервю в ДАБ и не се явите или ако сте променили адреса си без да уведомите ДАБ и в продължение на 30 дни не посочите обективни причини за неявяването си или за промяната на адреса, Вашето производство за закрила също се прекратява.

Ако производството Ви е прекратено на някое от тези основания, то ще се смята за възобновено, ако се явите в ДАБ в рамките на 9 месеца от прекратяването и пожелаете изрично молбата Ви за закрила да бъде разгледана.

Производството може да бъде възобновено само веднъж.

Какво може да направите ако ДАБ не възобнови производството Ви?

В случай че производството бъде прекратено и ДАБ не го възобнови по Ваше искане, можете да подадете жалба в съда в рамките на 14 дни от получаване на отказа за възобновяване. ФАР Ви съветва да се свържете с адвокат за помощ при подаване на жалба. Вашата жалба ще бъде разгледана пред местния административен съд. Ако местният съд Ви даде негативно решение, имате право да обжалвате пред Върховния административен съд.

Ако производството ви за международна закрила бъде възобновено

Ако производството Ви бъде възобновено, ДАБ ще Ви третира като търсещ закрила. Няма да бъдете задържани в центрове за нелегални имигранти, а по-скоро ще Ви настанят в открит център за бежанци.

Прочетете повече за центровете на ДАБ на:

ПРЕСТОЙ В БЪЛГАРИЯ

След като се върнете в България, по време на производството по закрила имате следните права:

 • Да останете на територията на Република България

 • Да се придвижвате в определена зона, в зависимост от приемателни център на ДАБ, в който сте разпределени.

 • Да получите безплатна храна и настаняване от ДАБ

 • Да получите социална помощ. Ако имате проблеми с достъпа до това право, можете да се консултирате с адвокат.

 • Да сте здравно осигурени, достъп до медицинска помощ и безплатно здравно обслужване при същите условия като при българските граждани

 • Да получите психологическа помощ

 • Да Ви се осигури преводач на чужд език или преводач на жестомимичен език

 • Да получите регистрационна карта

 • Да работите в България 3 месеца след датата на подаване на молбата за закрила

2. Ако молбата Ви за закрила е била отхвърлена

Тук има два варианта:

Вариант 1: Ако молбата Ви за закрила е била отхвърлена още още докато сте били в България. Решението за отхвърляне на молбата Ви за закрила става окончателно, ако не го обжалвате пред съда или когато съдът отхвърли Вашата жалба.

Вариант 2: Ако молбата Ви е била отхвърлена след като сте напуснали България. В някои случаи, ако ДАБ счете че молбата Ви е била неоснователна, може, докато сте извън страната, да се произнесе с решение, с което да Ви откаже закрила.Обикновено, тъй като не сте в България и не могат да Ви намерят от ДАБ, за да Ви връчат отказа, решението се счита за връчено и става окончателно, тъй като изпускате срока за обжалване.

И при двата варианта, ставате нелегално пребиваващ имигрант и когато Ви върнат в България ще бъдете прехвърлени в един от центровете за задържане на мигранти - или в Бусманци (близо до София), или в Любимец (близо до границата с Турция). Целта на това задържане е принудително да бъдете върнати във Вашата страна на произход или в друга трета сигурна страна, където може да се върнете и ще Ви приемат.

Какво може да се направи този случай?

 • Можете да обжалвате заповедта за задържане в срок от 14 дни от деня на задържане Ви.Трябва да се свържете с адвокат възможно най-скоро след задържането. Ако съдът се произнесе, че задържането е незаконно, ще бъдете освободен.

Максималният срок за задържане е общо 18 месеца. След първите 6 месеца могат Ви да издадат нова заповед, с която задържането да се продължи за още 6 месеца и трета заповед за финални 6 месеца. Имате 14 дни да обжалвате всяка нова  заповед в административния съд. Съдът ще реши дали да Ви освободи или да удължи задържането Ви. Ако вече сте били задържан за определен период от време, преди да напуснете България, този период трябва да бъде причислен към общия Ви срок на задържане от 18 месеца.

Прочетете повече тук:

Задържане в България

 • Можете да поискате алтернативна на задържането мярка. Консултирайте се с адвокат. Вижте повече тук:

Алтернативи на задържането

Това обаче не гарантира, че скоро ще бъдете освободени. Властите могат да приемат последващата Ви молба като опит да избегнете принудителното Ви връщане в страната на произход. Няма да получите регистрационна карта на търсещ закрила веднага. Трябва да представите писмени доказателства за нови факти, свързани с Вашето лично положение или ситуацията във Вашата страна на произход. Ако не го направите, ДАБ може да не допусне молбата Ви за закрила до разглеждане в ново производство.

Ако ДАБ издаде негативно решение, че не допуска молбата и, можете да подадете жалба в административния съд в рамките на 7 дни от получаване на уведомлението за решението.

Права

След като Ви освободят от центъра за задържане и новата Ви молба за закрила е приета, имате право:

 • Да остане в България

 • Да се движите в определена зона

 • Да бъдете здравно осигурен, достъп до медицинска помощ и безплатно здравна и медицинска помощ

 • Да получите психологическа помощ

 • Да Ви бъде осигурен преводач или тълковник

 • Да получите регистрационна карта

 • Да работите в България 3 месеца след датата, на която сте подали молбата за закрила

Нямате право:

 • Да получите безплатна храна

 • Да получите подслон и социална помощ, освен ако не принадлежите към уязвима група

УЯЗВИМИ ГРУПИ

В случай че Ви освободят от центъра за задържане, но последващата Ви молба за закрила НЕ Е допусната, няма да имате правата, които търсещите закрила имат.

Например:

 • Няма да получите регистрационна карта

 • Да получите храна и няма да бъдете настанени в център на ДАБ

 • Няма да имате право да работите или да получавате социална помощ в България

3. Ако сте получили закрила в България, преди да напуснете страната

В такъв случай:

 • Няма да бъдете настанени в приемателните центрове на ДАБ

 • Няма да бъдете задържани след завръщането си в България

 • Ще можете да останете законно на територията на България

 • Ще имате всички права, които хората с статут на бежанец или хуманитарен статут имат в България

Прочетете повече за тези права на:

ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ

Може да Ви бъде наложена забрана за влизане от страната, която Ви е депортирала обратно в България, както и забрана за влизане в държави-членки на Европейския съюз за определен срок. Ако това се случи, няма да имате право да пътувате до тази държава и в Европейския съюз за определен период от време.

ПРАВНИ УСЛУГИ