Обновена на 05 март 2024

Какво представлява дискриминацията?

Налице е дискриминация, когато някой се отнася несправедливо или различно към Вас заради Ваши отличителни белези като раса, пол, възраст, религия или увреждане. Това може да се прояви в много области на живота, като например в училище, на работа или на обществени места. Дискриминацията е вредна, защото лишава хората от равни възможности и права само въз основа на това какви са те.

Какво мога да направя, ако съм жертва на дискриминация?

1) Подаване на жалба до Комисията за защита от дискриминация (КЗД)

Можете да подадете писмена жалба до КЗД. Ако жалбата е написана на чужд език, тя трябва да бъде придружена и от превод на български език. Примерен образец може да намерите на този линк

Писмената Ви жалба трябва да съдържа:

 1. пълното Ви име (име, презиме, фамилия);

 2. адреса, на който може да бъдете открити;

 3. контактите Ви - телефонен номер и имейл;

 4. подробно описание на това какво, кога, защо, как и с участието на кого се е случило;

 5. Ако е възможно, опишете подробно извършителя, като посочите имената и личните му данни, адрес, контакти и т.н.

 6. Ако имате свидетели, посочете  ги в жалбата  си с пълните им имена, личния им идентификационен номер (т.нар. ЕГН или ЛНЧ) и данните им за контакт.

 7. в какво се състои искането Ви към Комисията;

 8. дата и Вашия подпис.

На сайта на КЗД можете да намерите адресите и информацията за контакт с регионалните служби на КЗД, в които можете да подадете жалбата си. 

Важно! Анонимни жалби няма да бъдат разглеждани от КЗД.

Също така можете да подадете сигнал, дори ако не сте жертва на дискриминация, но сте станали свидетел на дискриминационни действия. Вашият сигнал трябва да съдържа горепосочените елементи. 

Трябва да приложите към жалбата/сигнала си: 

 • Декларация, че към момента на подаване на жалбата няма заведено дело или висящо производство със същия предмет между същите страни. Примерна декларация може да изтеглите от този линк

 • писмени и други доказателства в подкрепа на твърденията в жалбата/сигнала. Ако представяте копия, те трябва да бъдат заверени от нотариус. 

 • пълномощно, когато жалбата се подава от Вашия адвокат;

ПОИСКАЙ ПОМОЩ

НАМИРАНЕ НА ДОБЪР АДВОКАТ В БЪЛГАРИЯ

Има ли краен срок за подаване на жалба до КЗД?

Можете да подадете жалба не по-късно от 3 години след извършването на дискриминационните действия. Въпреки това, ако сте пропуснали този срок, все още можете да подадете искова молба в районния съд (вж. раздел 2 по-долу).

Трябва ли да платя такса?

Не. Процедурата е безплатна. 

Какво се случва, след като подам жалбата си?

КЗД МОЖЕ да издаде решение, с което:

 • установява извършеното нарушение;

 • идентифицира извършителя и засегнатото лице;

 • определя вида и размера на санкцията за нарушителя;

 • налага принудителни административни мерки срещу нарушителя, за да прекрати дискриминационните действия, и дава задължителни указания, които трябва да бъдат изпълнени в определен срок;

КЗД не само налага тези мерки, но и следи дали нарушителят ги спазва.  В случаите на неспазване на задължителните предписания КЗД може да изпрати доклад с предложения за предприемане на подходящи действия срещу нарушителя до съответните държавни и общински органи.

 • констатира, че не е извършено нарушение на закона, и отхвърля жалбата.

Важно! КЗД НЕ МОЖЕ да присъди обезщетение за вредите, които са Ви причинени в резултат на дискриминация. Това може да направи само съдът.

Ако КЗД установи, че има висящо дело в съда за същия спор, няма да образува производство.

2) Подаване на искова молба до районния съд

За тази цел Ви съветваме да потърсите помощта на специализиран адвокат, който да Ви помогне да подготвите заявлението.

ПОИСКАЙ ПОМОЩ

НАМИРАНЕ НА ДОБЪР АДВОКАТ В БЪЛГАРИЯ

Можете да поискате от съда да:

 • установи извършеното нарушение;

 • нареди на лицето, което Ви е дискриминирало, да прекрати действията си и да се въздържа от дискриминационни действия срещу Вас в бъдеще. В този случай не следва да има решение на КЗД, с което вече да е установено нарушението.

 • присъди обезщетение за вредите, причинени Ви в резултат на дискриминацията. В този случай трябва да има окончателно решение на КЗД или на съда, в което да е установено нарушението.

Има ли краен срок за подаване на исковата молба до съда?

Можете да подадете молбата си не по-късно от 5 години след извършването на дискриминационните действия. 

Трябва ли да платя такса?

Не, не се дължат такси.

3) Подаване на жалба до българския омбудсман

Можете да се свържете с Омбудсмана с оплакване или сигнал за дискриминация от страна на:

 • държавните и общинските органи и техните администрации;

 • лица, които предоставят обществени услуги, като например отопление, електричество, телекомуникации, водоснабдяване и канализация, образование, здравеопазване и др.

 • администрацията на съдебната система - например, когато съдебните производства се забавят неоснователно и продължават с години.

Можете да подадете жалбата си онлайн чрез формуляра на официалната страница на омбудсмана.

Жалбата Ви трябва да съдържа:

 1. пълното Ви име;

 2. адреса, на който можете да бъдете намерени;

 3. контактите Ви - телефонен номер и имейл. 

 4. подробно описание на това какво, кога, защо, как и с участието на кого се е случило.

 5. Ако е възможно, опишете извършителя с възможно най-много подробности, включително имената и личните му данни, адрес, контакти и т.н.

 6. Ако имате свидетели, посочете  ги в жалбата  си с пълните им имена, личния им идентификационен номер (т.нар. ЕГН или ЛНЧ) и данните им за контакт.

 7. Информация за това дали към момента на подаване на жалбата същото дело е висящо пред КЗД, съд или прокуратура и дали е имало предишни заседания на КЗД или съда по въпроса.

 8. Какъв вид намеса искате от Омбудсмана 

 9. Копия на документи, доказващи нарушението и/или отказа на други държавни органи да разрешат въпроса, ако има такива.

Ако подадете анонимна жалба или жалбата Ви се отнася до нарушения, извършени преди повече от 2 години, омбудсманът няма да я разгледа.

Какво мога да направя, ако съм жертва на престъпление от омраза?

Престъплението от омраза е престъпление, извършено срещу някого заради неговия етнически произход, националност, раса, религия, сексуална ориентация или политически убеждения. То може да бъде например под формата на физическо насилие или увреждане на имуществото.

Престъплението от омраза е криминално деяние в България и извършителите му получават по-строги наказания от тези, които извършват обикновени престъпления. Наказанието включва лишаване от свобода от 1 до 4 години, глоба от 5 000 до 10 000 лева и публично обявяване на престъплението в местен вестник или на уебсайта на общината.

Използването на медиите за разпространяване или провокиране на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, националност, етнически произход или сексуална ориентация, също е престъпление.

Повече информация за това как да съобщавате за престъпления от омраза можете да намерите в тази статия:

Съобщаване за престъпление от омраза в България