Актуализирано на 16 ноември 2023 г.

Ако имате увреждане и сте лище с предоставена международна или временна закрила в България, имате същите права като българските граждани с увреждания. Имате право да търсите социална, финансова и лична помощ в България. За да се възползвате от правата си обаче, е необходимо увреждането Ви да бъде установено с решение на компетентните български органи - Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или от Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК). В тази статия ще Ви обясним каква е процедурата.

Какво правят ТЕЛК и НЕЛК?

ТЕЛК и НЕЛК установяват:

 • вида и степента на увреждане на децата под 16 години и на пенсионерите;

 • трайно намалената работоспособност на лица над 16 години;

 • дали заболяването е причинено от условията на труд.

В страната има много териториални комисии и само една национална комисия (НЕЛК), към която можете да обърнете, ако искате да подадете жалба срещу решение на ТЕЛК. Можете да се обърнете към ТЕЛК само ако имате медицинско направление.

Защо Ви е необходимо решение на ТЕЛК/НЕЛК?

Решението на ТЕЛК/НЕЛК Ви позволява да търсите социална, финансова и лична помощ в България докато това решение е валидно. Ако имате дете с увреждане, можете да прочетете нашата статия за социалното подпомагане на деца в България, раздел "Отглеждане на дете с увреждане до 18-годишна възраст или до навършване на не повече от 20 години".

Процедурата за установяване на инвалидност от ТЕЛК и НЕЛК е безплатна. 

Кой може да Ви издаде направление за ТЕЛК?

В повечето случаи това е вашият личен лекар. Той ще Ви прегледа и ако прецени, че имате увреждане, ще Ви насочи към ТЕЛК. Ако нямате личен лекар, прочетете тази статия: 

Регистрация при личен лекар/GP

Ако нямате личен лекар, но се лекувате, лекарят специалист, който провежда лечението ви, може да Ви насочи към ТЕЛК, когато имате признаци на трайна инвалидност, която все още не е установена. 

Важно! Вашият лекар е длъжен да Ви насочи към ТЕЛК, дори ако имате неплатени месечни здравноосигурителни вноски. Ако обаче не сте здравноосигурен, ще трябва да заплатите пълната стойност на прегледите и консултациите, извършени за целите на медицинското освидетелстване.

Лекарската консултативна комисия (ЛКК) също може да Ви насочи към ТЕЛК, ако сте били в отпуск по болест в продължение на 180 дни и имате признаци на трайно намалена работоспособност.

Необходими документи 

За да бъде установена инвалидността ви, трябва да подадете до ТЕЛК:

 1. формуляр за кандидатстване - образец на български език можете да намерите тук;

 2. медицинското направление, издадено от личния /лекуващия- Ви лекар;

 3. медицинска документация относно Вашето увреждане - напр. болнични листове; амбулаторни листове от прегледи при специалисти в областта на Вашето заболяване; скорошни лабораторни изследвания и консултации със специалисти, документиращи съществуващи заболявания и усложнения;

 4. оригинал и копие на акта за раждане, ако сте дете под 16 години.

Можете да подадете документите сами или чрез лице, което сте упълномощили с нотариално заверено пълномощно, или чрез законния си представител. 

Документите трябва да се подадат в регионалните картотеки на медицинската експертизакоито ще изпрятят заявлението Ви до ТЕЛК. Документите могат да бъдат подадени лично на гишето, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Вашият личен/лекуващ лекар трябва да приложи към медицинско направление заверени копия от резултатите от консултациите и прегледите, извършени през последните 12 месеца преди насочването Ви към ТЕЛК, ако са налични в медицинската документация, водена от вашия лекар. В този случай не е необходимо да преминавате отново през същите прегледи. Вашият лекар ще Ви каже през какви допълнителни прегледи, касаещи здравословното Ви състояние, трябва да преминете и какви документи трябва да подготвите. 

Важно! Медицинските Ви документи трябва да са издадени през последните 12 месеца преди срещата Ви с ТЕЛК. ТЕЛК може да поиска да преминете през още прегледи, след като сте представили първоначалните документи.

В коя комисия на ТЕЛК трябва да отидете?

Медицинското направление от лекаря Ви дава право да отидете в комисия на ТЕЛК по Вашия постоянен или настоящ адрес или там където сте регистрирани по адресна карта (за лицата с временна закрила). Можете да докажете постоянния си адрес, като покажете българската си лична карта или адресната си карта. 

Важно! Преди да подадете документите си за разглеждане, трябва да сте били регистрирани на адреса поне от 3 месеца

Ако сте се лекували повече от 30 дни в болница или у дома и здравословното Ви състояние не позволява да посетите ТЕЛК, можете да бъдете прегледани у дома или в болницата. В този случай Вашият лекар трябва да посочи, че не можете да отидете в ТЕЛК в медицинското направление, издадено за тази цел.

Издаване на ТЕЛК-ово решение

Решението на ТЕЛК трябва да бъде готово в рамките на 3 месеца след подаването на всички документи. 

Обикновено, когато инвалидността се установява за първи път, ще Ви помолят да се явите на преглед пред ТЕЛК. 

Решението на ТЕЛК относно трайно намалената работоспособност съдържа:

 1. степента на трайно намалената работоспособност в проценти в сравнение със здрав човек;

 2. нуждата от лична помощ и нейната продължителност;

 3. продължителността на инвалидността и датата, на която изтича определеният период на инвалидност;

 4. началната дата на трайно намалената работоспособност;

 5. връзката между увреждането и неработоспособността, дължаща се на трудова злополука, професионална болест и др;

 6. връзката между увреждането и условията на труд;

 7. противопоказани условия на труд;

 8. дали сте годен за работното място и необходимостта от приспособяване на работното място - в случай че ТЕЛК установи, че увреждането ви е 50% или повече;

 9. естеството на заболяването - професионално или общо.

Решението на ТЕЛК относно вида и степента на увреждане на деца под 16 години и възрастни хора включва:

 1. степента на увреждане в проценти в сравнение със здрав човек;

 2. нуждата от лична помощ и нейната продължителност;

 3. продължителността на инвалидността и датата, на която изтича валидността на решението на ТЕЛК;

 4. датата на инвалидизиране;

 5. препоръки за по-нататъшно наблюдение и рехабилитация.

ТЕЛК може да определи, че се нуждаете от лична помощ за срока на решението на ТЕЛК или за по-кратък период в зависимост от увреждането и неговото развитие. Във всеки случай продължителността на личната помощ не може да бъде по-малка от 6 месеца.

Можете да получите решението на ТЕЛК по няколко начина:

 • лично

 • чрез лице, което сте упълномощили да го получи с нотариално заверено пълномощно.

 • чрез законен представител - напр. родител на дете с увреждане.

 • по пощата с известие за доставка

Обжалване на решението на ТЕЛК

Ако не сте съгласни с решението на ТЕЛК, можете да го обжалвате пред Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) в 14-дневен срок, считано от деня, в който сте го получили. Трябва да подадете жалбата до Регионалната здравна инспекция, която ще я препрати до НЕЛК. 

Важно! НЕЛК се произнася само по исканията, повдигнати в жалбата. Потърсете помощта на адвокат, който да ви помогне при обжалването:

Намиране на добър адвокат в България

Поискай помощ

НЕЛК може да отмени изцяло или частично решението на ТЕЛК и да го върне на ТЕЛК с указания за повторно разглеждане.

НЕЛК не взема решения за заболявания, които са възникнали след издаването на решението на ТЕЛК.

НЕЛК може също така да отмени решението на ТЕЛК и да издаде ново, ако ТЕЛК неправилно е определила процента на трайно намалената Ви работоспособност или вида и степента на увреждане. 

НЕЛК може също така да реши, че решението на ТЕЛК е правилно.

НЕЛК издава своето решение в срок от 3 месеца от датата, на която е получила медицинската Ви документация. 

Можете да обжалвате решението на НЕЛК пред административния съд по настоящия си адрес в 14-дневен срок, считано от момента, в който сте уведомени за решението.

Валидност на решенията на ТЕЛК и НЕЛК

Обикновено решенията на ТЕЛК и НЕЛК са валидни от 1 до 3 години в зависимост от естеството на Вашето увреждане, неговото развитие и шансовете за възстановяване. 

Срокът на валидност на решението на ТЕЛК/НЕЛК, с което се установява професионална болест, е 3 години.

Важно! Най-малко 3 месеца преди изтичането на валидността на решението Ви ще трябва отново да преминете през процедурата за установяване на инвалидност. Ако няма изгледи здравословното Ви състояние да се подобри с течение на времето, ТЕЛК/НЕЛК трябва да издаде решение, което е валидно за неопределено време. Решение с неопределен срок на валидност се издава и на пенсионери, получаващи пенсия за старост.