Актуализирана на 2 януари 2023г.

За какво ми трябва електронен подпис?

С квалифициран електронен подпис (КЕП) можете да подписвате документи в електронна форма, както и да ползвате някои онлайн услуги като например: 

НЕ МОЖЕ да се използва КЕП, когато в закона е предвидена специална форма за сключване на сделка – напр. нотариална заверка, присъствие на свидетели и т.н.

Можете да си издадете КЕП, както лично за Вас, така и за Вашата фирма.  

Как да си издам КЕП?

КЕП може да Ви издаде единствено доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. Към момента доставчиците в България са:

Важно! Можете да се подписвате с КЕП в България само с подпис, издаден от посочените доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги. Затова КЕП, издаден от чужбина, не може да се ползва като КЕП в България. Списъкът с позволените доставчици на КЕП във всяка държава членка на ЕС и ЕИП може да намерите тук.

След като си избере, къде искате да си издадете КЕП трябва да предприемете следните стъпки:

СТЪПКА 1: Отивате в офис на един от посочените доставчици. Адресите са публикувани на сайтовете им.

СТЪПКА 2: Представяте Ваш документ за самоличност (българска лична карта, международен паспорт).

Важно! Ако сте лице с временна закрила в България, следва да носите със себе си освен международния си паспорт и и регистрационната карта на ДАБ

При създаването на КЕП, някои от доставчиците, които създават КЕП, не вписват ЛНЧ, а само данните Ви по паспорта. Попитайте ги предварително дали ще впишат Вашето ЛНЧ, защото в противен случай, Вашият КЕП може ДА НЕ бъде приет от електронните системи на държавната администрация. Към момента само B-trust вписват ЛНЧ при поискване. 

Ако сте упълномощили някого да издаде от Ваше име КЕП, той трябва да представи както свой документ за самоличност, така и нотариално заверено пълномощно по образец. Образците са публикувани в секция „Документи“ на сайта на всеки доставчик.

Ако издавате КЕП за Вашата фирма, трябва да представите:

  • удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър или друг документ, удостоверяващ правния статут на Вашата фирма/организация
  • документ за самоличност на представителя на фирмата/организацията или на упълномощено от него лице. В случай на упълномощаване, се представя и нотариално заверено пълномощно по образец 

СТЪПКА 3: Трябва да подпишете договор за удостоверителни услуги – бланката на договора се намира на сайта на доставчика, който сте си избрали. Запознайте се предварително със съдържанието му.

СТЪПКА 4: Попълвате заявка за издаване на КЕП

СТЪПКА 5: Трябва да заплатите такса за издаване на електронен подпис. 

Таксата зависи от доставчика, който сте си избрали, от това дали издавате КЕП за Вас или за фирма, дали искате карта и четец, както и от срока на валидност на подписа. Например в B-trust за издаване на личен КЕП за 1 година с карта и четец сумата е 27 лв. В StampIt за 3 години с карта и четец сумата е 37,20 лв.

За какъв период е валиден моят КЕП?

Обикновено срокът на валидност на КЕП е 1 година, но съответният доставчик може да предоставя опция за удължена валидност за период от 2 или 3 години. Обърнете се към избрания от Вас доставчик, за да разберете какви възможности имате.

Преди да ви изтече срока на на валидност на КЕП имате възможност да го подновите. За целта трябва отново да платите такса. Например, за подновяване за 1 година в B-trust таксата е 6 лева, ако го направите онлайн, и 12 лв, ако го направите на място. В StampIt таксата за подновяване е 12 лв.

Важно! Необходимо условие за подновяване на срока на валидност на Вашия КЕП е да няма промяна на данните, съдържащи се в него.

Прекратяване на действието на КЕП

Не можете да ползвате електронния си подпис:

  • след изтичане на срока му на валидност;
  • ако доставчика, който Ви е издал подписа, прекрати дейността си и спре да съществува;
  • при смърт или прекратяване на фирмата Ви за която сте си издали КЕП;
  • ако сте поискали да Ви се прекрати КЕП;
  • ако се установи, че при издаване на КЕП сте предоставили неверни данни (невярно име, ЛНЧ/ЕГН и др.).