Информацията е акуализирана на 12.05.2023 г.

В България погребението е регулиран процес, към който закона има немалко изисквания. Тази статия цели да Ви преведе през процеса, необходим, за да погребете Ваш близък, който е починал.

1. Съобщаване на смъртта

За да погребете Ваш близък, първо трябва да докажете неговата смърт. Това става с установяване на смъртта и написването на съобщение за смърт, в което се описват дата, час причина на настъпване на смъртта.

Кой съобщава за смъртта?

Ако е настъпила в болница, смъртта се установява от лекуващия лекар на починалото лице, от отговарящия за лечението му дежурен лекар, от патоанатом, или от специалист по съдебна медицина.

Ако смъртта е настъпила извън болница, следва да се обадите на личния лекар на починалия или на бърза помощ на телефон 112, за да бъде изпратена линейка на място и смъртта да се установи от лекар или фелдшер, които ще изготвят съобщението. Ако е необходимо, лекарят може да извика полиция или друг медицински експерт.

Съобщението за смъртта се изготвя в 3 екземпляра:

 • Един се изпраща до общината, района, кметството или населеното място, където е настъпила смъртта.
 • Втори се изпраща на местната регионална здравна инспекция
 • Трети остава на съхранение при лекаря/лечебното заведение.

2. Получаване на препис-извлечение от акт за смърт

След установяването и съобщаването на смъртта следва да се сдобиете с препис- извлечение от акт за смърт. Този препис Ви трябва, за да може да погребете Вашия близък. Тоест, той служи като разрешение за погребение.

Актът за смърт се съставя от общинската администрация по гражданска регистрация (ГРАО) на общината, в която е починал Вашият близък. Той се съставя не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта.

Препис-извлечение от акта за смърт се издава безплатно.

Препис-извлечение от акт за смърт може да Ви се издаде само ако сте наследник на починалото лице (напр. съпруг/съпруга, дете, родител).

За целта трябва да отидете в отдела за гражданска регистрация (ГРАО) на съответната община ида подадете слените документи:

 • Заявление по образец, което ще Ви дадат на място в общината;
 • Съобщение за смърт, изготвено от лекар – то се изпраща от лекаря до общината;
 • Документ за самоличност на починалото лице  - лична карта, паспорт;

Ако Вашият близък няма българско гражданство служителите в общината ще задържат всички документи за самоличност и документи за пътуване в чужбина на починалия, ако има такива. Тези документи и препис от акта за смърт се изпращат на най-близкото районно полицейско управление. Ако обаче планирате да пренесете Вашия близък в чужбина, длъжностното лице, което издава акта за смърт, ще предаде тези документи на лицата, които ще придружават починалия при пътуването.

 • Ваш документ за самоличност като заявител;
 • Носете със себе си и документ, който доказва роднинската Ви връзка с починалия – удостоверение за раждане, удостоверение за сключен брак, удостоверение за наследници или др.

3. Организиране на погребението в България

Погребални агенции

За организиране на погребението на Ваш близък, можете да ползвате услугите на погребална агенция. Имайте предвид, че тези агенции изискват заплащането на такси. Размерът на таксите варира в различните погребални агенции – от 600 лева до 3000 лева в зависимост от услугите, които искате да бъдат включени.

Служебни погребения от общината

Общината, в която е починал човекът, ще поеме разноските по погребението след като бъде уведомена за смъртта, когато починалото лице:

 • няма близки и роднини;
 • е било бездомно;
 • е било настанено в заведения за социални услуги (например дом за стари хора, център за лица с увреждания и др.) или регистрирано в дирекция „Социално подпомагане“ като лице с недостатъчно парични средства;
 • за него има издадено прокурорско разпореждане за служебно погребение;

Служебните погребални услуги включват:

 1. издаване на смъртен акт;
 2. отпечатване на 5 бр. некролози;
 3. осигуряване на ковчег;
 4. превоз на покойник;
 5. осигуряване на надгробен знак;
 6. изкопаване и закриване на гробно място 

В какъв срок трябва да стане погребението?

Погребението става най-малко 24 часа след установяването на смъртта. Имате до 48 часа, в които да организирате изпращане и да се сбогувате, както намерите за добре, преди да сте задължени по закон да погребете Вашия близък.

Погребение след 48 часа се разрешава само ако се вземат мерки за съхранение на починалия в специализирана хладилна камера или балсамирането му.

Условия за кремация

Ако искате да кремирате Ваш близък, то ще Ви трябва:

 1. Препис-извлечение от акт за смърт
 2. писменото разрешение на лекаря или фелдшера, установил смъртта, с което декларира, че не намира данни за насилствена смърт и разрешава тялото да бъде кремирано
 3. Декларация от роднина за желание за извършване на кремация. Може да свалите образец от тук.

Роднинската връзка задължително се удостоверява с представяне на оригинален документ за родствена връзка, удостоверение за брак, свидетелство за раждане или удостоверение за наследници.

4) копие на документа за самоличност на починалото лице.

Кремация се извършва:

 1. Ако докато е бил жив, самият човек е поискало това, с декларация с нотариална заверка на подписа от нотариус.
 2. По искане на роднините му в следната последователност:
 • преживелият съпруг;
 • децата на покойника, ако са пълнолетни;
 • родители;
 • братя и сестри;
 • внуците и правнуците;
 • низходящите на братята и сестрите до четвърта степен включително;

Кремацията е задължителна при покойници починали от остри заразни болести.

На починали чужди граждани кремация се извършва, когато не е постъпило писмено искане за изпращането на покойника в съответната страна и е дадено писменото съгласие на съответното дипломатическо представителство.

Кремацията на покойника следва да стане не по-рано от 24 часа и не по-късно от 8 дни след установяването на смъртта.

Тук можете да намерите контактите на Крематориума в град София.

4. Пренасяне на починалия извън България

За да пренесете починалия в чужбина, свържете с посолството на съответната държавата, за да получите информация как може да е извърши трансфера.

В посолството трябва да представите следните документи:

 • преведено и заверено от официален преводач съобщението за смърт;
 • преведен препис-извлечение на акт за смърт с апостил.

Посолството следва да Ви издаде документ за превозване на тялото в чужбина.

Наред с това трябва да поискате и разрешение от директора на регионалната здравна инспекция на съответната община (РЗИ), в която е починал покойника. Адресите на РЗИ в страната можете да намерите на този линк.

Трябват ви следните документи, за да поискате разрешение от РЗИ:

 • Заявление по образен, което ще ви дадат на място.
 • Копие на съобщение за смърт, което може да поискате от лекаря или лечебното заведение, установило смъртта на покойника)
 • Копие на препис-извлечение от смъртен акт;
 • Копие на документ за самоличност на починало лице; (лична карта, паспорт)
 • Разрешение за кремация, ако ще правите такава;
 • Договор с погребална агенция (ако ползвате услуги на такава агенция);
 • Документ за платена такса към здравната инспекция – 20 лева;

След като получите разрешение от директор на здравната инспекция ще трябва да платите и допълнителни такси за превоза в зависимост от това в коя държава искате да закарате тялото.

Пренасянето на покойника става единствено чрез специализиран транспорт, предназначен за това.