Обновена на 26 септември 2023 г.

Ако живеете в България и имате: 

 • Бежански или хуманитарен статут 

 • Временна закрила 

 • Разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване 

Можете да кандидатствате за помощ за отопление в България 

Какво е "помощ за отопление "? 

Това е еднократна финансова помощ, която ще Ви помогне да платите разходите си за отопление. 

Можете да получите тази помощ за период от пет месеца - от 1 ноември до 31 март. 

Размерът на финансовата помощ е 109,39 лв. на месец или 546,95 лв. за целия период.  

Важно! Ако имате деца в училищна възраст, но те не посещават училище без основателна причина (каквато би била здравословното състояние, увреждане), помощта за отопление ще бъде намалена.  

Какви са изискванията? 

Има няколко изисквания, на които трябва да отговаряте, за да можете да получите тази помощ: 

 1. Трябва да докажете, че средният месечен доход на Вас и Вашето семейство през последните 6 месеца е бил по-нисък или равен на: 

 • 279,72 лева - ако живеете сами 

 • 260,06 лева - ако живеете с друго лице или семейство си, като тази сума се отнася за всеки един от съпрузите, които живеят заедно (общо 520,12 лева за двамата) 

 • 196,56 лева - ако сте на възраст под 20 години и посещавате училище 

 • 272,16 лева - ако сте бременна жена (45 дни преди раждането) или  родител, отглеждащ дете на възраст до 3 години 

 • 272,16 лева - ако сте самотен родител на дете, което посещава училище 

Ако попадате в друга категория, попитайте Регионалната дирекция за социално подпомагане за повече информация. 

 1. ако сте безработни, трябва да сте били регистрирани в Бюрото по труда поне 3 месеца преди да подадете заявлението си! 

Освен това сте длъжни да спазвате следните изисквания: 

 • Ако притежавате жилище и не живеете под наем, скедва да не притежавате други жилища освен него.

 • Не трябва да сте едноличен търговец и не трябва да сте акционер в дружество. 

 • Не трябва да имате вземания, доходи от имоти (наеми), влогове, дялове или ценни книжа на обща стойност над 504,00 лева за всеки член на семейството. 
 • Не трябва да имате договор, който Ви дава право да получите имот в замяна на задължение за издръжка и/или гледане;  това изискване  не се прилага  в случаите,  когато лицата,  които осигуряват издръжката и/или грижите, са студенти, безработни,  пенсионери или инвалиди; 

 • Не сте прехвърляли жилищен/вилен/селскостопански/горски имот  срещу  заплащане  или  безвъзмездно през последните 2 години  и общата  сума на  сделките  не трябва да надвишава 3 628,80 лева. 

Кога мога да кандидатствам? 

Можете да кандидатствате за помощ за отопление от 1.07.2023 г. до 31.10.2023 г.  

След като подадете заявление, социален работник ще го разгледа в рамките на 20 дни и ще изготви доклад. В срок от 7 дни след представянето на доклада на Директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане, ще Ви се издаде заповед, с която ще Ви разреши или ще Ви откаже помощта. 

Необходими документи 

 1. Формуляр за кандидатстване.  Можете да го изтеглите от тази връзка. 

В заявлението трябва да посочите вида на отоплението, което използвате - топлоенергия, електричество, твърдо гориво или природен газ. 

 1. Ако ползвате електроенергия, трябва да посочите и настоящия си клиентски/абонатен номер, свързан с електрическата компания, която ползвате. 

 2. Документи, които предоставят информация за доходите Ви, като например: 

 • трудови договори, граждански договори или други договори, от които е видно, че сте получили доходи; 
 • Документи за извършена работа в областта на селското стопанство, горското стопанство или водното стопанство 
 • Стипендии 
 • Други източници на доходи, като пенсии, други социални помощи и др. 
 1. Вашият български документ за самоличност или картата за временна закрила (ако имате такава). 

 2. медицинско свидетелство или протокол, издаден от медицинска консултативна комисия, ако Вие или членовете на Вашето семейство имате увреждане, признато от държавата. 

 3. В зависимост от конкретния случай от Вас могат да бъдат поискани и други документи. 

Къде мога да кандидатствам? 

Можете да подадете молба за тази помощ в Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП) в България по постоянния Ви адрес: 

 • като отидете лично в офисите на РДСП. Можете да намерите информация за местонахождението и контактите на Вашия регионален офис за социално подпомагане тук. 

 • Чрез местните пощенски служби с препоръчана поща. 

Помощите се получават в брой по предпочитания от Вас начин на плащане или от търговеца на твърдо гориво, когато това е изрично заявено от въпросното лице/домакинство. 

Какво да направя, ако заявлението ми бъде отхвърлено? 

Ако заявлението Ви бъде отхвърлено, имате право да го обжалвате пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП) в срок от 14 дни от деня, в който сте били уведомени за него. 

Ако отказът е мълчалив - това означава, че не сте получили писмен документ с мотивите за отказа, можете да подадете жалба в срок от 1 месец след изтичането на срока, в който РДСП е трябвало да издаде окончателно решение (приблизително 27 дни от датата на подаване на заявлението). 

Когато директорът е взел решение по съществото на заявлението Ви или когато жалбата Ви е  отхвърлена или дори не е била разгледана, можете да подадете жалба пред компетентния административен съд в срок от 14 дни. 

Решението на административния съд е окончателно. 

Свържете се с адвокат възможно най-скоро, за да Ви помогне да подадете жалбата навреме. 

Фондацията за достъп до права - ФАР също може да ви помогне с обжалването или с други въпроси, които може да имате в хода на процедурата за кандидатстване за помощ за отопление. Свържете се с нас чрез този формуляр: 

Поискай ПОМОЩ