Обновено на 25.10.2023 г.

Основната отговорност на полицията е да разкрива и предотвратява престъпления и да поддържа обществения ред. Когато изпълняват задълженията си, полицейските служители трябва да зачитат Вашите права и достойнство и не могат да превишават законовите си правомощия. При упражняване на правомощия си полицията има право да: 

 • дава писмени или устни инструкции. 

 • призовава

 • Извършва проверка на самоличността 

 • задържа хора в конкретни случаи, установени със закон. 

 • претърсва Вас и личните Ви вещи в определени от закона случаи. 

 • използва сила и огнестрелно оръжие срещу Вас само когато това е абсолютно необходимо като крайна мярка. 

Полицейски инструкции 

В определени случаи полицията може да дава устни или писмени инструкции. Полицейските инструкции са задължителни, освен ако не Ви принуждават да извършите очевидно престъпление или нарушение или не застрашават собствения Ви живот или здраве. 

Пример за устно нареждане е, например, когато полицията Ви нареди да спрете колата си, ако Ви хване с превишена скорост. 

Писмените полицейски инструкции, трябва да съдържат: 

 • наименование на издаващия орган; 
 • Вашето име 

 • правните и фактическите основания за издаването на инструкциите; 

 • Вашите конкретни права и задължения; 

 • как можете да изпълните инструкциите и крайния срок на изпълнение; 

 • информация за това как и пред кой орган можете да обжалвате дадените инструкции; 

 • дата на издаване, подпис на длъжностното лице, което е издало инструкцията, и неговата длъжност; 

 • Вашия подпис. 

Ако откажете да подпишете инструкциите или по някаква причина не можете да ги получите, полицията трябва да намери свидетел, който да ги подпише и да даде показания, че сте отказали или не сте могли да ги подпишете. 

Призоваване 

Полицията може да Ви нареди да посетите официални институции като полицейски участъци. Такива са случаите например, ако срещу Вас имa мярка за неотклонение и полицията Ви нареди да се явявате всяка седмица в районното полицейско управление.  Призовката трябва да бъде връчена в писмена форма и да съдържа: 

 • защо сте призовани 

 • време и място, където трябва да се явите. 

В спешни случаи призоваването може да стане по телефона, но дори и в този случай трябва да го получите и в писмен вид. 

Проверки на самоличността 

Най-честият случай на такава проверка е, когато полицията Ви спре и поиска да представите документ за самоличност (паспорт, регистрационна карта, издадена от Държавната агенция за бежанците, българска лична карта и т.н.), за да установи самоличността Ви и да провери валидността на документите Ви за самоличност и пребиваване. Полицията не се нуждае от Вашето изрично съгласие, за да събира личните Ви данни. 

Полицията може да извършва проверки за установяване на самоличността и в следните случаи: 

 • ако сте извършили или има информация, че сте извършили престъпление или друго нарушение на обществения ред. 

 • за подпомагане на друг държавен орган 

 • за разкриване или разследване на престъпления, извършени от други лица. 
 • в случаите на образувани административнонаказателни производства 
 • на контролен пункт, организиран от полицейските органи 

За да установи самоличността Ви, полицията е длъжна да извършва дейности по установяване на самоличността, които включват: 

 • вземане на пръстови отпечатъци и отпечатъци от длани; 

 • заснемане на Ваши снимки; 

 • установяване на външни характерни белези (татуировки, белези и др.); 

 • извършване на измервания и вземане на проби за сравнителен анализ; 

 • вземане на проби за сравнителна ДНК идентификация. 

Можете да откажете да бъдете прегледани или да дадете пръстови отпечатъци. В този случай полицията може да извърши тези действия принудително, но първо трябва да получи разрешение от съда. 

Не бива да се опитвате да попречите на полицията да си върши работата, освен ако действията ѝ не Ви вредят и са в разрез със закона. 

Може ли полицията да Ви задържи?

Полицията може да ви задържи до 24 часа, когато: 

 • Има данни, които сочат, че сте извършили престъпление; 

 • Умишлено пречите на полицията да изпълнява задълженията си; 

 • Действията Ви показват, че имате сериозно психично разстройство и поведението Ви нарушава обществения ред или явно излага на опасност собствения Ви живот или живота на други хора; 

 • Полицията не може да установи самоличността Ви, тъй като нямате документи за самоличност и няма друг начин да докажете кой сте - например чрез друго лице с установена самоличност, което е с Вас по време на проверката. Ако сте чужденец без валидно разрешение за пребиваване в България, също рискувате да Ви задържат в център за имиграционно задържане  за срок до 18 месеца, за да бъдете върнат в страната си на произход или в друга държава. 

Можете да бъдете задържани за повече от 24 часа, ако: 

 • сте избягали от затвор или от мястото, където сте били задържани. 

 • срещу Вас има международно разследване или европейска заповед за арест и друга държава поиска екстрадицията ви. 

Във всички тези случаи имате следните права: 

 • Да бъдете информирани за причините за задържането Ви на разбираем за Вас език

 • Да Ви бъде издадена писмена заповед за задържане, подписана от полицията, и да Ви бъде предоставено копие от нея. 

 • да се консултирате със и да си наемете адвокат

НАМИРАНЕ НА ДОБЪР АДВОКАТ В БЪЛГАРИЯ 

ПРАВНА ПОМОЩ 

 • да откажете да дадете обяснения, ако задържането ви се основава на данни, които сочат, че сте извършили престъпление. 

Ако сте на възраст под 18 години, адвокат ще Ви бъде назначен от момента на задържането, който: 

 • Да обжалва заповедта за задържане пред компетентния районен съд. Решението на районния съд може да бъде обжалвано пред съответния административен съд. Решението на административния съд е окончателно. 

Ако сте на възраст под 18 години, имате право: 

 • да бъдат настанени на специално място, отделно от възрастните. 

 • на медицински преглед от лекар за оценка на общото Ви физическо и психическо състояние веднага след задържането, извършен не по-късно от 24 часа от момента на задържането. 

Ако няма основания за задържането Ви, полицията трябва да Ви освободи незабавно. 

Полицейско издирване 

Полицията може да Ви претърси САМО ако: 

 • сте задържано лице 

 • имате в себе си опасни или забранени предмети (напр. пистолет); 

 • сте били заловени на местопрестъпление или при нарушаване на обществения ред, когато има достатъчно доказателства, че притежавате предмети, свързани с престъплението/нарушението. 

 • сте лице, за което има сигнал в Шенгенската информационна система за прилагане на специфични мерки за контрол; 

Важно: Личният обиск може да бъде извършен САМО от лице от същия пол като вашия! 

Полицията може да претърси личните Ви вещи, когато:

 • има основания за извършване на проверки за установяване на самоличността и за задържане (вж. разделите "Проверки за установяване на самоличността" и "Може ли полицията да ви задържи?"); 

 • има достатъчно доказателства, че се укривате предмети, свързани с престъпление или нарушение; 

 • преди да Ви настанят в център за имиграционно задържане - в Бусманци или в Любимец. 

Полицията трябва да състави протокол при извършване на обиск. Той трябва да бъде подписан от полицейския орган, един свидетел и Вас. Полицията трябва да Ви предостави копие от протокола. 

Претърсването трябва да бъде извършено по начин, който не унижава честта и достойнството Ви!                                               

Използване на сила и огнестрелниоръжия 

Полицията може да използва сила и огнестрелно оръжие САМО когато това е абсолютно необходимо и няма друга възможност за защита на живота, здравето и правата на гражданите. Например, когато отказвате да се подчините на законно разпореждане, бягате от задържане, демонстрирате агресивно и заплашително поведение, извършвате нападение и т.н. 

Сила не може да се използва с цел задържане или за предотвратяване на бягство на лице, което не е извършило насилствени действия и не вреди на други хора. На полицията също така е забранено да използва физическа сила срещу очевидно бременни жени и деца, освен в случаи на масови безредици, когато всички други средства са изчерпани.

Преди да използва сила и огнестрелно оръжие, полицията е длъжна да предупредиСъщо така трябва да предприеме всички мерки за защита на живота и здравето Ви. 

Полицията може да използва огнестрелни оръжия без предупреждение, когато извършва граничен контрол

 1. в случай на въоръжено нападение срещу тях; 

 2. срещу лица, които оказват въоръжена съпротива. 

Полицията трябва да спре да използва сила незабавно, когато тя вече не е необходима. 

Какво трябва да направите, ако сте жертва на полицейско насилие

Полицейското насилие, когато е прекомерно и не е необходимо, е незаконно и наказуемо. В такива случаи можете да направите няколко неща: 

 1. Ако е възможно, направете снимки на раните си и потърсете лекарска помощ, за да имате доказателства за насилието. Лекарят може да удостовери насилието в медицинско свидетелство и да Ви предостави копие от него. 

 2. Подайте жалба срещу полицейския служител, който е извършил насилието, в най-близкото полицейско управление или онлайн чрез формуляра  на уебсайта на Министерството на вътрешните работи

Тук можете да намерите адресите на полицейските управления в СофияХарманли и Пловдив на български език. 

Когато подавате жалбата си, поискайте входящ номер, под който е регистрирана жалбата, за да можете да следите развитието ѝ и да имате доказателство, че сте я подали 

Ако твърдението за полицейско насилие се окаже вярно, срещу служителите трябва да бъде образувано дисциплинарно производство. 

 1. Можете също така да подадете сигнал до най-близката прокуратура. Можете да направите това, като използвате този образец на формуляр за доклад 

 В този случай поискайте и входящ номер, за да проследите случая си онлайн

 1. Освен това можете да подадете жалба до омбудсмана - лично (устно или писмено), по пощата или онлайн. Жалби за нарушения, извършени преди повече от две години, считано от датата на подаване на жалбата не се разглеждат! 

Имайте предвид, че жалбите и сигналите, подадени в полицейския участък, в прокуратурата или при омбудсмана, не могат да бъдат анонимни, защото в противен случай няма да бъдат разгледани. Когато подавате жалби, винаги трябва да включвате: 

 • пълното Ви име, адрес и данни за контакт (телефонен номер, имейл). 

 • описание на случая - вкл. време и място на събитието, както и наличие на свидетели 

 • приложено копие от медицинско свидетелство и други подходящи документи, доказващи, че сте били жертва на физическо и/или емоционално насилие. 

 1. Можете да съобщите за случаи на корупционно поведение на полицейски служители, като се обадите на телефон +359 2 982 22 22 или подадете онлайн формуляр.
 2. Имате право да поискате обезщетение за незаконни действия от страна на правоприлагащите органи (например: полицейско насилие, претърсване на Вас и на личните Ви вещи без правно основание, задържане, продължило повече от максималния срок, установен от закона, и т.н.). За тази цел трябва да започнете съдебна процедура. Преди да го направите, се консултирайте с адвокат.