Дата на актуализация: 18 август 2023 г.

На Refugeelight.bg („Сайта“) един от основните ни приоритети е защитата на личните данни на нашите посетители. Този документ за политиката за поверителност съдържа видовете информация, която се събира и записва от Refugeelight.bg, и как я използваме.

Съдържанието е изготвено от Фондацията за достъп до права - ФАР, ЕИК 176553638. За да ползвате безплатното съдържание на Refugeelight.bg не изисква да се регистрирате. Можете да посещавате и да се наслаждавате на Refugeelight.bg, без да ни казвате кои сте.

Въпреки това, в някои случаи се налага да ни дадете името си, имейл адреса, телефонен номер или други лични данни с цел да Ви:

 • Предоставяме Посреднически услуги (“Услуги”) , по наемане на работници в Р. България; или
 • за да се свържете с нас чрез контактните ни форми, LiveChat, или през формата Поискай помощ, като наши бенефициенти.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от Фондация за достъп до права – ФАР, ЕИК 176553638 в съответствие с разпоредбите на нормативните актове по защита на лични данни, включително Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните "ОРЗД"). Администраторът на данни е ФАР.

Събираме личните Ви данни само, за да можем да преодоставим Услугите, достъпни на Сайта. При необходимост, някои данни могат да бъдат споделени с донори на ФАР, предоставящи финансиране за услугите на Сайта, Предоставянето на тези данни става съобразно с условията на настоящата Политика.

Свързването с нас чрез контактните ни форми, LiveChat, или през формата Поискай помощ на Refugeelight.bg ще се счита за знак, че сте съгласни с тази политика.

Кои данни са лични данни?

"Лични данни" е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете разпознати.

Лица, за които обработваме лични данни

ФАР обработва личните данни на:

(а) Работодатели и Представители на Работодатели – физически лица;

(б) Физически лица, посочени от Работодателя, като лица за контакт;

(в) Потребители на Refugeelight.bg, използващи LiveChat, формите за контакт или формата Поискай помощ

(г) Лица, посочени от доставчиците на Услуги в картата на Услугите на Migranlife.bg като лица за контакт;

Какви данни събираме и обработваме?

Информация, която Вие само ни давате

Сами решавате дали и как да използвате Услугите на Refugeelight.bg, вкл. нашите Посреднически услуги. Следва да имате предвид, че има такива данни, предоставянето на които е задължително и без които не можем да ви предоставим съответната Услуга или част от нея.

Такива данни  но и не само са:

(а) Данни, които предоставяте при използването на LiveChat, или формата Поискай помощ – имена, пол, имейл адреси, телефон за контакт, дата на раждане, държава на произход и др.

(б) Данни, които предоставяте, за да може ФАР да Ви предостави Услугата по посредничество като например информация за Работодатели, Представители на Работодатели, Работодатели-физически лица, лица за контакт; ллъжностно лице по защита на данните по смисъла на ОРЗД (ако има такова) - име, адрес на управление, други данни за контакт (адрес за кореспонденция; служебен телефон; служебен имейл адрес); ЕИК/ БУЛСТАТ; ДДС номер и др.

Ако ползвате нашите Посреднически услуги по наемане на работници в Р. България и давате лица за контакт, представители и др., Вие декларирате и гарантирате, че имате необходимата оторизация и че сте запознали предварително съответните лица с тази Политика.

(в) Данни, предоставени при подписване на договори, декларации, анекси, пълномощни, фактури и др, свързани със предоставянето на правна помощ или посреднически услуги. Тези документи е възможно да съдържат име, ЕГН/ЛНЧ, длъжност, информация за контакт, саморъчен/електронен подпис и др.

(г) Данни, предоставени за разрешаване на подадени жалби, сигнали, запитвания, искания или други въпроси, отправени до ФАР, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонни номера посочени от ФАР, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

(д) Специални категории (чувствителни) данни. Услугите на ФАР и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за събиране, съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате такива данни. В допълнение, Работодателите и техните представители не следва да изискват от Кандидатите по Ваши обяви да изпраща чувствителни данни. ФАР не е длъжен и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта.

(е) Данни, свързани с доставчиците на услуги, които са посочени в Картата на услугите на Refugeelight.bg

(ж) ФАР може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие ги предоставите.

Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

(а) Предварително обобщени потребителски данни, събирани от трети страни (включително Meta, Google) за аналитични целите. Потребителските данни на уебсайта се събират чрез използване на бисквитки на нашия уебсайт или чрез информация, свързана с вашия профил, когато сте влезли в профила си в Google. Тази информация е налична само в анонимизиран формат, което означава, че това не са данни, които можем да свържем със самоличността Ви.

Такива данни могат да включват демографски данни и данни за дейността на потребителя (например възраст, пол, град, държава, език, време на ангажиране и източник на сесията).

(б) Договорна и финансова информация във връзка със сключването и изпълнението на Договора за предоставяне на Услугите между Вас и ФАР като например:

 • Информация относно договорните уговорки;
 • Информация, свързана с извършените и дължими плащания за Услугите (информацията може да включва име, банка, номер на банкова сметка и др.), когато се осъществява платена услуга;
 • Информация, свързана с администрирането и предоставянето на Услугите;
 • История и информация за заявени Услуги;
 • История и информация за използването на Услугите;
 • Друга информация, създадена или предоставена в процеса на използване на Услугите.

(в) При някои от Услугите са налични настройки и известия (вкл. по електронна поща), улесняващи Вашата работа със Сайта. ФАР обработва съответната информация за тази цел.

Цели на обработване на лични данни

ФАР събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, Общи условията и Общите условия за работодатели, които могат да бъдат:

 1. За да комуникариме с Вас: използваме Вашата информация за контакт, за да отговорим на Вашите запитвания и да Ви насочим към необходимите ресурси и услуги, ако ни помолите за това.
 2. За да решим каква информация да предоставим: Събираме данни, които ни помагат да разберем от каква информация се нуждаят бежанските и мигрантските общности и с какви проблеми се сблъскват. Благодарение на тази информация можем да се уверим, че информацията, която предоставяме, е полезна и че информационното ни обслужване се ръководи от проблемите и нуждите на общността, която подкрепяме. 
 3. За предоставяне на информация и анализи: събираме данни за Вашия опит и взаимодействие с нашия уебсайт, за да подобрим сайта си.
 4. За изпълнението на услуги, както и за сключването и изпълнение на договори за предоставяне на Услугите между Вас и ФАР в т.ч. посреднически услуги;

  Такива услуги са например, но неизчерпателно, LiveChat, формата Поискай помощ. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, вкл. по електронна поща, необходима във за предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. 
 5. За защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и ФАР, които включват:
 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността;

За тези цели е могат да се обработват част или всички посочени по-горе данни.

    6. Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

    7. Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на ФАР, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

    8.За цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;

    9. За цели, необходими за изпълнението на законови задължения на ФАР. Това са цели като:

 • Финансово-счетоводни дейности, при които е необходимо обработването и съхранението на информация, която законът изисква с оглед изпълнението на данъчните, счетоводни и други отчетни задължения;
 • Дейности по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при изпълнение на законовите задължения на ФАР да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др.;
 • Дейности по изпълнение на задължения за документиране, отчетни задължения и други задължения по Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото законодателство и други приложими задължения.

   10. За цели, необходими за изпълнението на задължения на ФАР пред донори, финансиращи услугите, предоставяни на Refugeelight.bg. Това са цели като:

 • Рутинни дейности като прехвърляне на лични данни на бенефициенти на безплатни услуги,в това число предоставяне на информация или правна помощ с цел подкрепа на конкретен случай или провеждане на специфични дейности по закрила;
 • инспекция, мониторинг, одит и разследване;
 • предоставяне на статистически данни по демографски критерии – пол, възрастова група, държава на произход и др.

Срок на съхранение

При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Данните се съхраняват в архивите на ФАР за максимум 5 /пет/ години от прекратяване на услугата или до 10 /десет/ години, при предоставяне на посреднически услуги по наемане на работници в Р.България, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година. След това данните ще бъдат унищожени. ФАР ще съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност, и до степента, необходима за спазване на правните задължения на ФАР, разрешаване на спорове и прилагане на нашите политики.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

Посочените срокове могат да бъдат променяни, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

При предоставяне на посреднически услуги по наемане на работници в Р.България, промяна в или прекратяване на взаимоотношенията между Работодател и негови Представители не води до промяна в посочените по-горе срокове, поради това че информацията за направените поръчки, инструкции и действия на конкретните Представители е необходима за доказване и отчетност във връзка с договорните и законови задължения.

Предоставяне на информация

ФАР не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен описаните в тази Политика,  и предвидените в закона случаи.

Работодателят и Представители на Работодателя. Данните за Работодателя, като данните за Представителите, заявени услуги, публикувани обяви и други действия, са достъпни за Работодателя и за негови Представители.

Доставчици и подизпълнители

ФАР използва подизпълнители и доставчици на услуги като сървърното и мрежово оборудване, счетоводни услуги, и др. При работата си с подизпълнители и доставчици ФАР изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика, Общи условия и Общи условия за работодатели.

Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на ФАР и/или други потребители на Услугите; когато това е нобходимо с цел изпълнение на задължения на ФАР спрямо донори, предоставящи финансиране за безплатните услугите на Сайта, съобразно с условията на настоящата Политика.

Вашите права съгласно Общия регламент за защита на данните на ЕС

Имате права съгласно ОРЗД, включително:

 • Право на информираност. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги
 • Правото на достъп до личните Ви данни - Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.
 • Правото да поискате коригиране на личните си данни, ако те са неточни или непълни;
 • Правото да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити или премахнати, ако няма причина и/или законово задължение за тяхното по-нататъшно съхранение и обработка;

Правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни и да ограничите обработването на личните Ви данни при определени обстоятелства. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.
 • Правото да поискате прехвърляне на Вашите лични данни на друга страна; и
 • Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, както и да използвате тези данни.
 • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
 • когато сте дали съгласието си за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за конкретна цел, имате право да оттеглите съгласието си. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на обработката на лични Ви данни въз основа на Вашето съгласие преди оттеглянето му.

Тези права могат да бъдат ограничени, например ако изпълнението на искането Ви би разкрило лични данни за друго лице или ако ни помолите да изтрием информация,  която сме задължени да съхраняваме по закон или имаме убедителни легитимни интереси да съхраняваме.

Точност на информацията

ФАР не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

Регистрационни файлове/ лог файлове

Refugeelight.bg следва стандартна процедура за използване на лог файлове. Тези файлове регистрират посетителите, когато те посещават уебсайтове. Всички хостинг компании правят това като част от анализа на хостинг услугите.

Информацията, събирана от лог-файловете, включва IP адрес, тип на браузъра,  доставчик на интернет услуги (ISP), дата и час, препращащи/изходни страници и евентуално брой кликвания. Те не са свързани с никаква информация, която може да Ви идентифицирана лично.

Целта за събиране на тази информация е за анализиране на тенденциите, администриране на сайта, проследяване на движението на потребителите в сайта и събиране на демографска информация.

Бисквитки (Cookies)

"Бисквитката" е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

На нашия уебсайт използваме "бисквитки" във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни за анализ. Използваните "бисквитки" служат за разграничаване на потребителите и сесиите, за дефиниране на нови сесии, за подаване на заявки, за съхраняване на източника на трафик и начина, по който се достига до сайта.

Чрез правилна настройка на браузъра си винаги можете да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай може да загубите част от функционалността на някои от услугите.

В случай че използвате връзка, която Ви препраща към друг сайт, той ще има свои собствени бисквитки и политика за сигурност, върху които нямаме контрол.

Хиперлинкове към други уебсайтове

Тази политика за поверителност не обхваща хиперлинкове към уебсайтове  на трети страни, посочени на Refugeelight.bg. Препоръчваме Ви да прочетете политиките за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме си правото да променяме тази политика и всички други съответни политики или процедури по всяко време, без да Ви уведомяваме. Всички промени,  които можем да направим в тази Политика в бъдеще, ще бъдат публикувани на Refugeelight.bg и Ви съветваме редовно да проверявате и преглеждате Политиката, за да сте сигурни, че разбирате как може да обработваме Вашите лични данни. Всички промени, които можем да направим в тази Политика, ще влязат в сила от датата, на която тези промени са били публикувани на тази страница. Когато е уместно, можем да Ви уведомим за всички направени промени и по електронна поща.

С използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност и приемате нейните условия.

АКО ИСКАТЕ ДА

да получите достъп и да прегледате информацията, която съхраняваме за Вас

И/ИЛИ

смятате, че информацията, която съхраняваме за Вас, е невярна, непълна или трябва да бъде редактирана или изтрита, моля, пишете на [email protected]. Можете да се  свържете с този имейл за всякакви други въпроси относно нашата политика за поверителност.

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Проф. Милко Бичев“ № 5 - партер

Когато не сте доволни от който и да е аспект от обработката на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до:

Българска комисия за защита на личните данни: Бул. "Проф. Цветан Лазаров"  2, София 1592

Електронна поща: [email protected]

Уебсайт: www.cpdp.bg