Актуализирано на 5 септември 2023г. 

Ако работите в България, имате право да ползвате болнични ако боледувате или се грижите за някой, който е болен. За целта трябва да предоставите болничен лист на своя работодател като доказателство за болестта Ви. Най-често срещаният болничен лист се издава за временна неработоспособност- когато не сте в състояние да работите за кратък период от време.

На първо място обаче, за да ползвате болничен трябва да бъдете здравноосигурени. Прочетете за здравноосигурителните си права тук:

Здравноосигурен статус на бежанци 

Прочетете следната информация, ако Ви се налага да си вземете болничен:

Кога можете да си вземете болнични?

Имате право на болнични, когато:

 • имате общо заболяване;

 • претърпите злополука;

 • страдате от професионално заболяване, причинено от вида на работата, която вършите;

 • се нуждаете от лечение в чужбина;

 • се нуждаете от спешен медицински преглед/изследвания;

 • сте под карантина;

 • се грижите за карантиниран/болен член на семейството;

 • сте бременна или раждате;

 • се грижите за дете до 12-годишна възраст, което е върнато от детска градина или училище поради карантина 

Вероятни причини за издаване на неплатен болничен отпуск

Болничен Ви се дава задължително, когато временно не сте в състояние да работите и в следните случаи:

 • нарочно сте увредили здравето си, за да получите отпуск или обезщетение;

 • не сте спазили правилата, приети от здравните органи;

 • употребили сте алкохол или наркотици, или сте извършили определени действия под въздействието на такива вещества;

 • заради хулигански прояви или друг вид противообществено поведение;

 • не сте спазвали правилата за безопасност на работното място;

 • не сте отишли на контролен преглед без уважителни причини.

В случай че страдате от хронична злоупотреба с алкохол или наркотици, но все пак можете да работите, имате право на болничен за целия Ви престой в клиника, в която сте били приети. 

Важно! Имайте предвид, че в тези случаи НЯМА да получите болнично обезщетение за времето, през което не сте били могли да работите. (Погледнете секцията Право на болнично обезщетение по-долу).

Кой издава болничния лист и кога?

 • Лекуващ лекар/стоматолог може да Ви издаде болничен лист само в областта на своята практика.

Вашият лекар/стоматолог може да Ви издаде болничен лист за отпуск до 14 дни за едно или повече заболявания. Също така, обърнете внимание, че болничен лист може да бъде издаден за не повече от 40 дни с прекъсване в рамките на една календарна година. Този период не включва дни, в които сте били под карантина. 

 • От Лекарска консултативна комисия (ЛКК), ако е необходимо да ползвате болничен за по-дълъг период.

При лечение в болница Вашият лекуващ лекар/стоматолог може да Ви издаде болничен лист, но ако Ви трябва време, за да се възстановите у дома след изписването, болничният ще Ви бъде издаден от ЛКК и вероятно ще Ви бъде предписано домашно лечение за не повече от 30 дни. 

Може да откриете списък с лекарските консултативни комисии на този линк. 

 • Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ.

 • Лекари, които Ви обслужват на работното място.

Болничният лист се издава в деня, в който временната неспособност да работите е установена от медицинско лице.

Болничен лист може да се издаде със задна дата без предварителен преглед САМО в следните изключителни случаи:

 • Когато временната Ви неспосбност да работите е била установена в деня, в който сте били на работа, независимо от изработените часове или след изтичане на работното време. 

 • Изключение може да бъде направено до 2 дни при обострени хронични заболявания, когато очевидно сте били неработоспособен, но поради независещи от Вас причини, не сте могли да отидете на преглед. 

 • Когато сте поискали удължение на болничните.

 • Когато сте били на лекар и по някаква причина не са Ви изписани болнични, но по-късно се установява, че сте били неработоспособен към момента на прегледа. 

Вече сте се сдобили с болничен лист, какво следва оттук нататък? 

Трябва да дадете болничния лист на работодателя си или да го уведомите за него не по-късно от 2 дни след издаването му. 

Ако имате повече от един работодател, трябва да представите копие на болничния лист на всеки един от тях. 

Ако лекарят Ви констатира, че сте неработоспособен, но вие отказвате да вземете болнични, болничен лист ще Ви се издаде въпреки това и и ще бъде изпратен служебно на работодателя Ви. В случай, че желаете да си вземете платен отпуск за времето, определено в болничния лист, можете да подадете писмено заявление до работодателя си. Може да попитате работодателя си дали има стандартна форма на заявлението, което следва да попълните. 

Мога ли да се върна на работа, преди да изтече срокът на болничния?  

Можете да се завърнете на работа преди срокът на болничния Ви да изтече, ако лекарят, който Ви е издал болничен лист, установи, че сте добре и можете отново да работите. 

Кога НЕ можете да си вземете болнични: 

 • Когато не се осигурявате за общо заболяване. Например, работите само на граждански договори или сте самоосигуряващо се лице, но сте решили да не внасяте осигуровки към фонд “Общо заболяване”.

 • В случай, че медицинско лице установи, че сте работоспособени

 • Когато дарявате кръв, с изключение на случаи, в които може да е налице неработоспособност заради кръводаряването. 

 • Ако се грижите за хронично болен или за човек с дълготрайно увреждане, с изключение на случаи, в които състоянието на въпросния човек се е влошило. 

 • Когато си правите изследвания в лаборатория или когато ходите на физиотерапия, рентген или нещо подобно. Може да правите това извън работно си време или по време на работа с разрешение на работодателя ви, без да е необходимо да си взимате болничен. 

Право на болнично обезщетение

Когато не сте в състояние да работите поради болест, имате право на парично обезщетение. Обезщетяват се доходите, които сте изгубили, докато сте в болничен. За да упражнявате това право обаче, трябва да сте плащали осигуровки за общо заболяване и майчинство в продължение на поне 6 месеца.

6-месечното изискване не се прилага, ако сте под 18г. 

През първите три дни от болничния, работодателят е този, който покрива до 70% от среднодневното Ви брутно възнаграждение за месеца, в който сте си взели болнични. Останалите дни от болничните се поемат от Националния осигурителен институт - 80 %.  

Защо видът на трудовите отношения е от значение? 

Трудов договор

Ако имате сключен трудов договор с работодателя си, имате право на болнични при гореспоменатите условия. 

Трудовият договор включва уточнения, като например: работно място, продължителност на договора, продължителността на основния и удължения платен годишен отпуск и други реквизити. 

Граждански договор 

Гражданските договори или т.нар. договори за възлагане на услуга по принцип се сключват за специфичен вид работа/услуга за фиксиран период от време. В такъв случай дължите конкретен резултат и нямате уточнено работно време. Следователно нямате право на болнични и на обезщетение.  

Самостоятелно наети лица 

Ако сте самостоятелно наето лице, то тогава се самоосигурявате. Това означава, че сами трябва да плащате осигуровките си. В този случай можете да решите по важе желание да плащате и вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” и съответно да имате право на болничен. 

Може вземете това решение към момента на регистрирате като самостоятелно наето лице, и при подаване на декларация до Националната агенция за приходите. Образец на декларацията може да изтеглите от този линк. 

В декларацията трябва да изберете квадратчето “*за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица”. Тази част във формуляра изглежда така: