Актуализирано на 08.01.2024 

В България съществуват няколко вида семейни помощи за отглеждане на деца. В тази статия предоставяме списък с някои от еднократните и месечните семейни     помощи, за които може да кандидатствате като лице с бежански, хуманитарен статут или с временна закрила в България. Този списък не е изчерпателен.  Ще Ви запознаем и с финансова подкрепа, която могат да получат ученици, които са в България без родителите си и са настанени в здравно-социална услуга за резидентна грижа.

Кой може да получава семейни помощи за отглеждане на деца?

 • Родители/Самотен родител на детето
 • Роднини или близки, които отглеждат детето 
 • Приемно семейство, отглеждащо дете
 • Осиновител
 • Настойници/Попечители

Когато повече от един човек полагат грижи за детето, само един от тях може да подаде заявление за семейни помощи ( напр., единият родител). 

Еднократна семейна помощ за деца, посещаващи училище 

Този вид подкрепа  има за цел да Ви помогне да покриете  някои от разходите в началото на учебната година (закупуване на учебници, канцеларски пособия и дрехи) за детето Ви, което пребивава постоянно в България и не е настанено извън семейната среда от службите за закрила на детето. Такава помощ се предоставя на деца от  1-ви до 4-ти клас и на деца, записани в 8-ми клас.

Можете да подавате заявление за този вид помощ в началото на всяка учебна година, но не по-късно от един месец след започването на учебната година-  до  15-ти октомври. Необходимо е да подавате заявление за всяка учебна година поотделно. 

Финансовата помощ е в размер 300 лв. и се изплаща на 2 вноски. 50 % от помощта се изплаща, след като Ви одобрят за нея. Останалите 50% се изплащат в началото на втория учебен срок. 

Важно! Ще трябва да върнете помощта, която сте получили ако: 

 1. се установи, че детето Ви не е записано или не е продължило образованието си през втория учебен срок с изключение на случаите, в които това е било невъзможно поради здравословното състояние на детето.
 2. Детето Ви има 5 неизвинени отсъствия от училище в рамките на един месец от учебната година.

За да докажете наличието на уважителни причини за отсъствията, с детето Ви трябва да предоставите на класния ръководител медицинска бележка от лекар (ако детето е боледувало) или бележка от съответния спортен клуб/клуб по изкуство, в който е записано, и заради който не е било на училище.

За да разберете как да кандидатствате, вижте по-долу в раздел “Как мога да кандидатствам за тези помощи?”.

Видове месечни помощи 

Това са помощи, които можете да получавате всеки месец. Те се предоставят за:

 • Отглеждане на дете, което посещава училище до 18-годишна възраст, но не повече от 20-годишна възраст
 • Отглеждане на дете с трайно увреждане 

Отглеждане на дете, което посещава училище до 18-годишна възраст или не е на повече от 20 години

Тази месечна помощ се отпуска на деца, които все още не са завършили средно образование. След като завършат гимназия или междувременно навършат 21 г., помощта се прекратява. Въпреки това, ако детето Ви завърши средното си образование преди да навърши 18 г., можете да получавате тази месечна помощ. Тя се предоставя при следните условия:

 1. Средномесечният доход на член на семейството за последните  12 месеца е по-нисък или равен на 710 лв. 

В този случай следва да получите финансовата помощ в пълен размер (вж. по-долу). Ако средният Ви доход е между  710, 01 and 810 лв., ще получите  80 % от пълния размер.

Не се налага да отговаряте на изискването за максимален доход в случай, че:

 • Детето Ви е с трайно увреждане.
 • Детето се отглежда от роднини/близки.
 • Детето се отглежда от приемно семейство.
 • Детето има починал родител и се отглежда от самотен родител-осиновител, без значение дали има право на наследствена пенсия. 

2. Детето Ви пребивава в страната постоянно. 

3. Детето Ви не е настанено за отглеждане извън семейството от служба за закрила на детето.

4. Детето Ви посещава предучилищна детска градина или училище редовно с изключение на случаите, в които здравословното му състояние не позволява това. 

5. Детето Ви има всички необходими имунизации и е преминало през всички задължителни профилактични прегледи.

Пълният размер на финансовата помощ, която можете да получите е:

 • 50 лв.- за семейство с едно дете
 • 110 лв.- за семейство с две деца
 • 165 лв.- за семейство с три деца
 • 175 лв.- за семейство с 4 деца, като помощта за всяко следващо дете се увеличава с 20 лв. 
 • за семейство, отглеждащо близнаци- 75 лв. 

Помощта може да бъде прекратена ако:

 • Условията за отпускане вече не са налице или вече не отговаряте на изискванията.
 • Службите за закрила на детето предприемат мерки за настаняване на детето извън семейството. 
 • Детето Ви посещава предучилищна група и в рамките на 1 месец от учебната година е отсъствало повече от 3 дена без уважителни причини.
 • Детето Ви посещава училище и в рамките на 1 месец от учебната година е отсъствало от 5 учебни часа без уважителна причина. 

В този случай месечната помощ може да се възобнови не по-рано от 1 година след нейното прекратяване. 

 • Когато детето Ви стане родител, с изключение на случаите, в които продължава да посещава училище. Тогава му се полага еднократна помощ.

За да разберете как да кандидатствате, вижте по-долу в раздел “Как мога да кандидатствам за тези помощи?”.

Отглеждане на дете с увреждане до 18-годишна възраст или не повече от 20-годишна възраст

При условията, споменати по-горе, имате право на месечна помощ за дете с трайно увреждане, при положение, че не получавате друг вид месечна помощ за това. В този случай не е необходимо да отговаряте на изискването за максимален средномесечен доход от  710 лв. 

За да получите тази помощ, трябва да подадете документи от Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), които установяват степента на увреждане на детето Ви в проценти. 

Процедура за установяване на увреждане

Финансовата помощ, която имате право да получите, зависи от процентите, определени от ТЕЛК/НЕЛК: 

 1. за дете с 90 или над 90% трайно намалена работоспособност вид/степен на увреждане– 1180 лв.;
 2. за дете с 70 до 90% трайно намалена работоспособност вид/степен на увреждане - 570 лв.; 
 3. за дете с 50 до 70% трайно намалена работоспособност вид/степен на увреждане – 450 лв.

По закон имате право на финансова помощ от първо число на месеца, в който увреждането е било установено с решение на ТЕЛК/НЕЛК,  но не повече от една година назад, считано от деня на подаване на заявлението. Размерът на финансовата помощ за периода преди кандидатстването е 50% от гореспоменатото. 

Когато децата са настанени в държавни или общински здравни заведения или в социални/ интегрирани комплекси за срок по-дълъг от 1 месец, финансовата помощ не се предоставя за времето на техния престой. 

Как мога да кандидатствам за тези помощи?

За да кандидатствате за която и да е от гореизброените помощи, трябва да подадете стандартно заявление до директора на Дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) по официалния Ви настоящ адрес. Ще намерите информация за контактите на ДСП в България  на този линк .

Тук са линковете, от които можете да изтеглите различните видове заявления в зависимост от вида помощ, за която искате да кандидатствате:

Заедно със заявлението трябва да представите и следните документи: 

 1. Копие от българския Ви документ за самоличност / регистрационна карта за временна закрила
 2. Декларация, че се съгласявате РДСП да провери доходите Ви.
 3. Когато подавате заявление за месечни помощи, трябва също да декларирате брутния си доход за последните 12 календарни месеца преди месеца, в който сте подали заявлението.

Можете да помолите работодателя Ви да Ви снабди с такъв документ. 

Не е необходимо да декларирате дохода си, когато отглеждате дете с увреждане. 

4. Удостоверение от училище/детска градина, което потвърждава, че детето Ви посещава училище или е записано за задължителна предучилищна подготовка. Образец на удостоверението е наличен  на този линк.

5. Медицински протокол от Лекарска консултативна комисия – ако поради здравословни причини, установени в протокола, детето Ви не може да посещава училище. 

6. Когато подавате заявление за месечни помощи, трябва също така да предоставите официална бележка, издадена от личния лекар на детето, а в случай, че детето няма личен лекар- от Регионалния здравен инспекторат. Бележката удостоверява, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи с оглед възрастта и здравното състояние на детето са били извършени - само когато тази информация не може да бъде получена по служебен път;

7. Ако  детето Ви има установено увреждане, носете решението на ТЕЛК/НЕЛК.

8. Ако сте законен представител на детето, тогава трябва да предоставите документ, с който са Ви назначили за такъв. 

За да кандидатствате, не е необходимо да заплащате каквито и да било такси. 

Заявлението Ви ще бъде разгледано в рамките на 14 дена от деня на подаването. Ако са необходими допълнителни проверки обаче, крайният срок за постановяване на окончателно решение може да бъде удължен до 30 дена. 

Важно! За да продължите да получавате месечна семейна помощ, трябва да подавате ново заявление на всеки 12 месеца или при изтичане на срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК заедно с изискуемите документи. 

Как се изплащат семейните помощи?

Плащанията могат да бъдат получавани:

 • в брой  в Регионалната дирекция за социално подпомагане 
 • по лична банкова сметка

Ако желаете плащанията да се извършват по банков път, трябва да упоменете това изрично в заявлението си. Трябва да запишете Вашия международен номер на банкова сметка  – IBAN, както и името на банката. 

В случай, че нямате банкова сметка и имате затруднения при отварянето на такава, моля прочетете тази статия: 

Достъп до платежна сметка за основни операции

Какво да правя, ако получа отказ за семейна помощ? 

Ако Ви откажат помощ, решението трябва да съдържа добре обосновани мотиви. То ще Ви бъде предоставено в писмен вид в рамките на  7 дена от издаването му. Можете да обжалвате решението в рамките на 14 дни от деня, в който сте били уведомени за него. Свържете се с адвокат, за да го направите!

Решението на административния съд е окончателно. 

Важно! Не може да Ви се откаже семейна помощ на базата на това, че сте със статут на бежанец/ хуманитарен статут или защото имате временна закрила. В такива случаи се свържете с адвокат възможно най-бързо, за да може да Ви се помогне да подадете жалбата навреме. Фондацията за достъп до права (ФАР) също може да Ви помогне с обжалването или с други трудности, които можете да срещнете по време на процедурата за кандидатстване. Свържете се с нас чрез следния формуляр: 

Поискай помощ 

Джобни пари за ученици, настанени в здравно-социална услуга за резидентна грижа

Ако сте:

 • ученик от 1. до 12. клас с бежански/ хуманитарен статут или имате временна закрила 
 • в България няма възрастен, който да се грижи за Вас; И
 • са Ви настанили в здравно-социална грижа от резидентен тип.

Имате право до завършване на средно образование, но не повече от навършване на 20-годишна възраст, всеки месец да получавате джобни пари в размер на 90 лева. 

Месечна помощ за покриване на първоначални потребности на младежи от 18- до 21-годишна възраст 

Имате право на такава помощ ако:

 • сте младеж на възраст от 18 до 21 години; И
 • до навършване на тази възраст сте били настанени в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускате за първи път. 

За получите тази месечна помощ трябва:

Към заявлението трябва да приложите и: 

 • документ за самоличност/карта за регистрация за временна закрила
 • документ, удостоверяващ датата, на която сте напуснали резидентната грижа, когато информацията не може да бъде събрана по служебен път. 

Помощта се отпуска максимум за 3 последователни месеца, считано от месеца, следващ този на регистрацията в “Бюрото по труда”. 

Размерът на тази помощ за 2024г. е 526 лева на месец. 

Ако искате да получавате тази помощ по банков път, то трябва да имате банкова сметка в българска банка на Ваше име.