Актуализирано на 25.07.2023 г. 

Ако не сте български гражданин, има някои възможности, чрез които можете да получите разрешение за пребиваване в България, без да е необходимо да кандидатствате за виза. В тази статия ще бъдат изброени някои от тези варианти и ще бъдат споменати някои от основните изисквания.

Информацията в тази статия не е изчерпателна. За да определите кой е най-подходящият вариант за Вашата ситуация, можете да поискате съдействие от адвокатите на ФАР чрез нашия формуляр „Поискай помощ“.

Възможности за граждани на страни извън ЕС

Ако сте гражданин на държава извън Европейския съюз (ЕС), можете да пребивавате в България на няколко правни основания без виза тип D. Ето някои от тези възможности:

Възможности, свързани с работа

Ако вече имате разрешение за пребиваване в България (например като член на семейството и т.н.), но искате да смените основанието за пребиваване с друго, свързано с работа, можете да го направите, без да кандидатствате за виза D. Ето някои от вариантите:

 1. „Единно разрешение за пребиваване и работа“ (ЕРПР) или „Синя карта на ЕС“, без да се кандидатства за виза D

Прочетете повече за изискванията тук:

Достъп до трудовия пазар на чужденци в България и съответните разрешения за пребиваване.

 1. Ако желаете да извършвате сезонна работа (напр. в хотелиерството) за период до 90 дни и сте гражданин на държава, за която е отпаднало изискването за виза.

Списък на държавите, за гражданите на които България изисква или не изисква виза, можете да намерите на този линк.

 1. Ако сте чужденец, който вече има разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава членка на ЕС, това са някои от вариантите да получите разрешение за продължително пребиваване в България:

 • ако сте работник, служител или самостоятелно заето лице в България;

 • ако Вашата цел на пребиваване е обучение, включително професионално обучение, в учебно заведение;

Хора в конкретни ситуации

 1. Ако сте жертва на трафик на хора и Ви бъде предоставен статут на специална закрила, може да Ви бъде издадено разрешение за продължително пребиваване. Имайте предвид, че такова разрешение за пребиваване няма да Ви бъде издадено, ако не разполагате с никакъв документ за самоличност.

 2. Може да Ви бъде издадено разрешение за пребиваване в България, без да отговаряте на други условия, в случай че имате заслуги към България в обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност, науката, технологиите, културата или спорта, или при наличие на държавен интерес.

 3. Ако сте пристигнали в България при условията на безвизов режим, срокът на престоя Ви може да бъде удължен само веднъж, ако са налице хуманитарни причини във връзка с извънредни обстоятелства (напр. войната в Украйна) или в случай на държавен интерес. Списък на държавите, за гражданите на които България изисква или не изисква виза, можете да намерите на този линк.

Ако сте украински гражданин, може да прочетете повече тук:

Пребиваване на украински граждани съгласно Закона за чужденците в Република България

Деца

Можете да получите разрешение за пребиваване, без да кандидатствате за виза D, ако сте дете, родено в България.

 1. чиито родители са чужденци, притежаващи разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване.

 2. чиито родители са членове на персонала на дипломатическа мисия/консулска служба/представителство на международна организация, акредитирани в България.

Членове на семейството на а български гражданин или чужденец (гражданин на държава извън ЕС) с разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване или международна закрила в България

 1. Ако имате разрешение за продължително или дългосрочно пребиваване като член на семейството на български гражданин или на чужденец с разрешение за продължително или дългосрочно пребиваване или международна закрила в България, можете да кандидатствате за отделно еднократно разрешение за продължително пребиваване за срок до 1 година, в случай че се разведете или съпругът Ви е починал. Едно от изискванията е семейството да е пребивавало в България поне 2 години.

 2. Ако сте член на семейството на български гражданин или на чужденец с разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване, може да Ви бъде издадено еднократно разрешение за продължително пребиваване по извънредни причини.

Повече за тази опция можете да прочетете тук:

Продължително пребиваване по извънредни причини като алтернатива на международната закрила за украински граждани

Членове на семействата на чужденци според българското законодателство са техните:

 • съпрузите;

 • децата на единия или на двамата съпрузи, включително осиновените деца, които са на възраст под 18 години, не са в брак и са на издръжка на родителите си, или са на възраст над 18 години, но имат сериозни здравословни проблеми и не могат да се издържат сами.

Членове на семейството на български граждани са техните:

 • съпрузи;

 • децата на единия или на двамата съпрузи, които са на възраст под 21 години и не са встъпили в брак, или над 21 години в случай на сериозни здравословни проблеми или невъзможност да се издържат сами;

 • родител на българския гражданин/на другия съпруг;

 • друг член на домакинството, който е изцяло на издръжка на българския гражданин.

Членове на семейството на граждани на ЕС, които не са граждани на държава членка на Съюза

Ако сте гражданин на държава извън ЕС и сте съпруг/дете/родител на гражданин на ЕС (включително български гражданин, който се е възползвал от правото си на свободно движение в ЕС), можете да дойдете в България без виза, в случай че:

 • придружавате или се присъединявате към член на семейството си от ЕС, и

 • вече притежавате карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС, издадена от друга държава-членка на ЕС, различна от България.

Като член на семейството на гражданин на ЕС трябва да подадете заявление до съответната дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи в зависимост от града/областта, в която искате да се установите, за да Ви бъде издадено разрешение за пребиваване. Когато подавате заявлението, трябва да представите документ, удостоверяващ, че сте член на семейството или се намирате във фактическо съжителство с гражданина на ЕС.

Трябва да подадете молбата си в рамките на 3 месеца от пристигането си в България.

Срокът на валидност на Вашата карта за пребиваване зависи от срока на продължително пребиваване на Вашия член на семейството, който е гражданин на ЕС. Съществуват обаче някои изключения от това правило:

 1. В случай че членът на семейството Ви, който е гражданин на ЕС (вкл. български гражданин), почине, можете да запазите разрешението си за продължително пребиваване, ако сте пребивавали в България като член на семейството в продължение на поне 1 година преди смъртта му.

 2. Ако не сте живели в България в продължение на 1 година преди смъртта на Вашият член на семейството от ЕС, можете да запазите разрешението си за продължително пребиваване, ако децата Ви учат в България. В този случай можете да подновявате разрешението си за пребиваване, докато децата Ви завършат обучението си.

 3. В случай на развод или прекратяване на фактическото съжителство можете да продължите разрешението си за продължително пребиваване, ако сте нает на работа или сте самостоятелно заето лице в България, имате здравна осигуровка и достатъчно финансови средства за покриване на разходите, свързани с пребиваването Ви, и е налице едно от следните обстоятелства:

  • Продължителността на брака/фактическото съжителство е била най-малко три години, от които една година в България;

  • Упражнявате родителските права по силата на съдебно решение или споразумение;

  • Пострадали сте от домашно насилие както и в други случаи, когато запазването на правото на продължително пребиваване е оправдано от особено трудни обстоятелства, които са настъпили против Вашата воля и които не сте могли да предвидите или предотвратите;

  • Имате право да посещавате непълнолетното си дете в резултат на съдебно решение или споразумение, при условие че се предвижда посещенията да се провеждат в България.

Студенти във висше училище

Съществуват и варианти за студенти, при които не е необходимо да кандидатствате за виза D:

 1. Ако сте записан като редовен студент в български университет и имате български произход - в този случай трябва да представите документ, удостоверяващ българския Ви произход (напр. акт за раждане).

За повече информация относно процедурата за кандидатстване в българските университети прочетете:

Достъп до висше образование в България

 1. Ако сте студент в университет в чужбина и притежавате валидно разрешение за пребиваване в друга държава членка на ЕС, но част от обучението си ще проведете в България по програма на ЕС/многостранна програма/споразумение между две или повече висши учебни заведения, едното от които е българско.

В този случай можете да получите разрешение за продължително пребиваване, без да е необходимо да кандидатствате за виза, за срока на обучението си, но за не повече от 2 години.

 1. Когато завършите висшето си образование като редовен студент в България, можете да получите разрешение за продължително пребиваване за срок до 9 месеца, след като се регистрирате в местното „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта.

Прочетете повече за процедурата в тази статия:

Достъп до висше образование в България

Научни работници

 1. Ако сте научен работник:

 • по договор за разработване на научноизследователски проект

 • притежавате валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга държава членка: и

 • възнамерявате да провеждате част от изследванията си в българска научноизследователска организация

Може да получите разрешение за пребиваване в България с валидност от 180 дни до 2 години. Такова разрешение без изискване за предварителна виза може да бъде издадено и на членовете на Вашето семейство.

 1. Ако сте получили разрешение за пребиваване като научен работник, който провежда научноизследователски проект в България, можете да подадете заявление за разрешение за продължително пребиваване в рамките на 7 работни дни след приключване на проекта. Необходимо е да подадете заявление в териториалната дирекция „Бюро по труда“ на Агенцията по заетостта и да се регистрирате като търсещо работа лице най-малко 30 дни преди изтичането на настоящото Ви разрешение за пребиваване. Новото Ви разрешение за пребиваване ще бъде валидно за срок до 9 месеца.