хид

Фондация Х и Д джендър перспективи

Социалните услуги, които предоставят като Комплекс от специализирани социални услуги в градовете Хасково, Димитровград и Свиленград са:

Информиране и консултиране на хора, жертви на домашно насилие, или жертви на трафик на хора, извършители на насилие и други групи в риск за съществуващи възможности за преодоляване на възникналите проблеми

Целта е да предостави защитено постранство, където пострадалият да може да сподели своите преживявания като се сведат до минимум последиците от преживяно насилие.

Застъпничество и посредничество 

В рамките на услугата служител придружаване на пострадалото лице до институцията/организацията, към която е насочено, помага му в общуването с различни институции. Дейностите за подкрепа и грижа за потребителите в услугата са в зависимост от специфичните им потребности и ориентирани към най-добрия им интерес могат да включват:

 „Терапия и рехабилитация" на хора, жертви на домашно насилие, или жертви на трафик на хора, извършители на насилие и други групи в риск за съществуващи възможности за преодоляване на възникналите проблеми.

хИд

 

foc

Фондация "За нашите деца"

Програмата „Мисия Украйна“ включва:

Специализиран екип, обучен за работа с бежанци. Екипът включва координатор, социални работници и културни медиатори. Екипът изготвя първична оценка на нуждите от подкрепа и предлага помощ на семействата заявили помощ. 

Видове подкрепа:

logo дазд.png

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за закрила на детето е насочена към всички деца в Република България.

За деца, които пристигат в България придружени от свои близки или роднини, се осигурява подкрепа в семейна среда. За непридружените деца също водещ принцип е да се осигури подкрепа в семейна среда, като при настаняване извън семейството се спазва поредността на мерките за закрила (настаняване в семейство на роднини или близки, в приемно семейство и в краен случай - настаняване в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа).

asp

Агенция социално подпомагане

Помощи за чужденци

За да можете да ползвате услугите на Агенцията за социално подпомагане Вие трябва да:

  • имате валиден документ за предоставен статут, издаден от българските власти
  • имате регистрация по настоящ адрес от общинската администрация в населеното място, в което сте се установили или адресна регистрация по местопребиваване.
  • да се обърнете към Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес

КАТЕГОРИИ ЛИЦА

  • Трябва да имате предоставен статут на убежище, бежанец, хуманитарен статут, временна закри

Статия относно социално подпомагане в България https://migrantlife.bg/bg/articles/socialno-podpomagane-v-blgariya

 

Достъпът до социално подпомагане и социални услуги включва:

mon

Регионални управления по образование (РУО)/ Министерство на образованието и науката

Регионалните управления по образование (РУО) приемат документи за записване на деца в български училища.

Процедурата е различна в зависимост от това дали детето има или няма документ за завършен клас, етап или степен на образованието или друго доказателство за предишно образование като разликата е в това какви документи се изисква родителят/настойникът на детето да представи в РУО.  

 logo_dab_0.png

Държавна агенция за бежанците към МС

 

Държавната агенция за бежанците:

https://migrantlife.bg/bg/articles/prebivavane-v-blgariya

 

Безплатно настаняване

Като търсещ закрила можете да останете в приемателния център, докато не бъде взето окончателно решение по молбата Ви за международна закрила. Това означава, че можете да останете в центъра и ако обжалвате отрицателно решение.

За да останете в приемателните центрове, трябва да спазвате вечерния час, правилата и да се съобразявате с вечерните проверки.