Актуализирано на 30.03.2024 г. 

Какво е обезщетение за безработица?

Това е парична помощ от държавата, която можете да получите, ако по някаква причина сте загубили работата си. Целта е получената сума временно да замести загубения доход, докато си търсите нова работа. 

Право на такова обезщетение имате само ако сте се осигурявали за определено за риска „Безработица“ и са Ви внесени дължимите осигурителни вноски за това.  

Право на такова обезщетение имат например,  хората, които са работили легално на трудов договор.  Право на обезщетение за безработица имате и ако пребивавате в България с бежански или хуманитарен статут, имате временна закрила или сте в производство за предоставяне на закрила и сте работили достатъчно време на трудов договор в страната. 

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

ДОСТЪП ДО ТРУДОВИЯ ПАЗАР НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ

Важно! Нямате право на обезщетение за безработица ако:

 • сте работили само по граждански договори.

Повече за разликата между трудов и граждански договор можете да научите в нашата статия: 

ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 • сте самоосигуряващо се лице;
 • сте работили само по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

При какви условия мога да получа обезщетение за безработица? 

За да получите това обезщетение трябва:

 • Да имате минимум 12 месеца осигурителен стаж през последните 18 месеца. Това означава, че трябва да сте работили поне 12 месеца през последните 18 месеца преди настъпването на безработицата и да са Ви осигурявали за безработица.

Тук се зачита и времето, в което сте били в платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, при временна неработоспособност, в отпуск при бременност и раждане, както и при неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.

 • Да не работите на друго място, където Ви осигуряват за безработица. 
 • Да не сте придобили право да получавате и да не получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст, професионална пенсия за ранно пенсиониране в България или пенсия за старост в друга държава.
 • Да сте се регистрирали като безработно лице в Бюрото по труда към Агенция по заетостта съобразно адресната Ви регистрация. 

Регистрацията трябва да стане не по-късно от 7 дни след като сте останали без работа. Образец на заявлението за регистрация можете да свалите от този линк. Ако пропуснете този 7-дневен срок, губите правото си на обезщетение. 

Къде трябва да кандидатствам? 

След като вече сте се регистрирали като безработно лице в Бюрото по труда трябва да подадете заявление по образец към териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ). 

Важно! Трябва да подадете заявлението до НОИ не по-късно от 3-месеца от оставането Ви без работа. Ако го подадете след изтичане на 3-месечния срок, ще можете да искате да Ви се плати парично обезщетение само от датата на подаване на заявлението, а не от оставането Ви без работа. Освен това ще Ви се намали и периода, за който можете да получите обезщетение (виж по-долу секцията Продължителност на периода на изплащане на обезщетението за безработица) с месеците на закъснение. 

Към заявлението трябва да приложите следните документи:

 • Документ за самоличност (за справка)
 • заповед от бившия Ви работодател за прекратяване на трудовия Ви договор (за справка);
 • документи, в потвърждение това че имате осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава с която България има международен договор или от друга държава -членка на Европейския съюз;

Например: Между Украйна и България действа международен договор, в който е предвидено сумиране на осигурителни периоди в областта на паричните обезщетения за безработица.

Ако представите надлежно попълнено трудова (служебна) книжка, не може да Ви бъде отказана регистрация заради това, че не сте представили заповед за прекратяване на трудовия договор. 

Можете да подадете заявление по един от следните начини:

 • по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, чрез портала на НОИ;
 • по електронен път с КЕП или ПИК чрез Системата за сигурно електронно връчване като съобщение до профила на избраното от Вас териториално поделение на НОИ по Вашия постоянен или настоящ адрес. 

КАК ДА СИ ИЗВАДЯ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС?

 • На хартиен носител в дирекция „Бюро по труда“ по постоянен или настоящ адрес.

Какъв е размерът на обезщетението за безработица? 

В по-общите случаи размерът на обeзщетение зависи от размера на брутния доход, който сте получавали, през последните 24 календарни месеца,

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното Ви възнаграждение или осигурителен доход, върху който сте се осигурявали за последните 24 месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването. 

Месечният размер на обезщетението за безработица се определя, като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася. 

Всяка година се определя минимален и максимален дневен размер на помощта за безработица: за 2024 година минимумът на ден е 18 лв. и максимумът - 107,14 лв. 

Продължителност на периода на изплащане на обезщетението за безработица

Колко време можете да получавате обезщетение за безработица зависи от това какъв осигурителен стаж имате:

 • до 3-годишен осигурителен стаж, паричното обезщетение ще Ви се изплаща за период от 4 месеца. 
 • над 3 години и 1 ден до 7 години – 6 месеца. 
 • над 7 години и 1 ден до 11 години – 8 месеца.
 • над 11 години и 1 ден до 15 години – 10 месеца.
 • над 15 години – 12 месеца. 

Важно! Ако сте прекратили трудовия си договор по Ваше желание или съгласие или сте били уволнени по Ваша вина, дори и да имате дълъг осигурителен стаж, имате право само на минимално обезщетение за 4 месеца;

Важно! Ако вече сте получавали обезщетение за безработица, но кандидатствате отново преди да изтекат 3 години също ще получавате само минимално обезщетение за  4 месеца;

Как се изплаща обезщетението?

Следва да декларирате своя лична платежна банкова сметка, открита в българска банка като посочите IBAN, на който да бъдат изплатени паричните обезщетения всеки месец. 

Ако смените банковата си сметка, трябва незабавно да уведомите НОИ.

ДОСТЪП ДО ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

Кога се прекратява изплащането на обезщетението? 

 • Когато започнете да извършвате трудова дейност, по която се осигурявате задължително.
 • Когато Ви се прекрати регистрацията в Бюрото по труда.
 • Когато сте придобили право да получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст, професионална пенсия за ранно пенсиониране или пенсия за старост от друга държава.

При настъпване на тези обстоятелства, трябва да подадете декларация до териториалното поделение на НОИ до 7 работни дни от настъпването им, като може да го направите отново по трите описани по-горе начини. 

Ползи на обезщетението за безработица

Освен финансовите ползи, времето, през които сте получавали обезщетение за безработица се зачита и за осигурителен стаж. Това има значение за ползването на друг тип права, при които се изисква да имате осигурител стаж - например правото на пенсия на основание стаж и възраст и др. 

Освен това за периода, който получавате обезщетение за безработица вноските за задължителните Ви здравни осигуровки се покриват от държавата. 

Ако получа отказ или не съм съгласен с размера на обезщетението?

В тези случаи можете в 14-дневен срок от получаването на Вашето решение да обжалвате пред  пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ.

В рамките на 1 един месец от получаване на жалбата ръководителят на териториалното поделение издава мотивирано решение. Tова решение може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред компетентния административния съд.

За целите на обжалването Ви съветваме да се консултирате с адвокат с опит в сферата на трудовото  и осигурителното право.

ПОИСКАЙ ПОМОЩ