Актуализирано на 24.04.2024 г.

Ако работите на трудов договор в България, имате право на почивка и отпуск от работа. В тази статия ще откриете на какви видове отпуски имате право и как да ги поискате.  Имайте предвид, че списъкът по-долу не е изчерпателен. Вашият работодателят може да осигурява и други видове отпуски, което ще бъде уредено в трудовия Ви договор.  

Общи изисквания

Повечето видове отпуски изискват да изпълните следните условия: 

 • Да подадете писмена молба за отпуск към работодателя си – молбата трябва да съдържа:
 1. какъв отпуск искате да вземете – напр. платен годишен отпуск, неплатен отпуск, отпуск за обучение и др.;
 2. периодът на отпуска, посочен в работни дни;
 3. началната дата на отпуска Ви.
 • Ако е нужно, да приложите документи, които посочват причината за отпуска – болничен лист, смъртен акт или друг документ в зависимост от вида отпуск.
 • Да подадете молбата си определен брой дни преди излизането в отпуск.  Това обикновено е посочено и в трудовия Ви договор. 

Платен годишен отпуск

Това е най-често използваният отпуск. Минималният размер на този отпуск по закон е 20 работни дни на година, но може да бъде и повече в зависимост от това какво работите. Например повече от 20 дни платен отпуск имат незрящи и глухонеми хора, работници под 18 годишна възраст, работници с постоянно намалена работоспособност 50% или повече, както и хора, които работят в мини, екипаж на самолет, учители и др. Също така, работодателят Ви може да Ви даде повече дни отпуск от минимум по , като уреди това в трудовия Ви договор. 

Ако работите на непълен работен ден:

 • В случай, че работите 4 или повече часа на ден, имате право на целия размер платен годишен отпуск;
 • Ако договорът Ви е за по-малко от 4 часа на ден, размерът на платен годишен отпуск, ще е пропорционален на времето, което сте работили. Например, при стандартние 20 дни право на отпуск, ако работите 2 часа на ден, ще имате право на 5 дни платен годишен отпуск.

За да ползвате платен годишен отпуск, трябва да имате минимум 4 месеца трудов стаж. Тоест, да сте работили на трудов договор на най-малко 4 часа на ден при 5-дневна работна седмица за 4 месеца. Този 4-месечен стаж може да сте го натрупали с прекъсвания при един или различни работодателиТова засяга най-вече хора, които за първи път започват работа на трудов договор.

Всяка година до 31 януари, работодателят е длъжен да Ви информира на колко дни платен годишен отпуск имате право през годината. Това включва дните платен годишен отпуск за текущата година, както и неизползвания платен отпуск от последните 2 години. 

Може да поискате целия или част от платения годишен отпуск във всеки момент като за целта трябва да подадете писмена молба за отпуск. Работодателят Ви има право да откаже поискания отпуск за избрания от Вас период само ако има важни производствени причини. Когато отпускът Ви е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят Ви е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Ако този срок не е спазен като работник имате право сами да определите времето на ползването му, като уведомите за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

Ако сте използвали целия си платен годишен отпуск за текущата година и смените работата си преди края на календарната година, няма да можете да поискате платен годишен отпуск на новата си работа, освен ако размерът на отпуска при нея е по-голям, отколкото е бил на предишната Ви работа. 

Ако трудовият Ви договор бъде прекратен, имате право на парично обезщетение за неизползвания си платен годишен отпуск за текущата година, както и за последните 2 години. Имате право на това обезщетение дори и да не сте натрупали 4 месеца трудов стаж, стига да имате поне 1 месец стаж.  Размерът на обезщетението зависи от Вашето среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ месеца на прекратяване на договора, през който имате поне 10 отработени дни.

Неплатен годишен отпуск

Както става ясно и от името, времето, за което взимате този неплатен годишен отпуск не Ви се заплаща. За да си вземете неплатен годишен отпуск, не е нужно да имате определен размер трудов стаж. Този отпуск може да го поискате дори и да не сте използвали още платения си годишен отпуск. 

За да си вземете неплатен годишен отпуск, отново трябва да отправите писмено искане до работодателя си. Работодателят обаче може да Ви откаже.

Важно! Неплатен отпуск до 30 дни се признава за трудов и осигурителен стаж. Ако надвишава 30 дни, дните след това не се признават за трудов и осигурителен стаж. 

Отпуски при бременност, раждане, отглеждане и осиновяване на дете

Времето, през което ползвате такъв тип отпуски се признава за трудов и осигурителен стаж. Ако не ползвате или прекъснете ползването на някой от тези отпуски, Ви се дължи парично обезщетение.

Платен отпуск за бременност и раждане

Това е отпускът по майчинство, който е в общ размер на 410 дни, 45 от които може да ползвате преди раждането. Повече за отпуска по майчинство и документите, които трябва да представите на работодателя си, може да прочетете тук: 

Бременни жени

Платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Такъв отпуск може да използвате след като е изтекъл отпускът Ви по майчинство, детето Ви не е навършило 2 години и не посещава детска градина или ясла. Размерът на паричното обезщетение при този отпуск е 780 лева.  Трябва да имате 12 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство специфично, за да имате право на този отпуск. 

Този отпуск може да бъде прехвърлен и на бащата на детето или пък на един от бабите/дядовците на детето, които обаче трябва да работят по трудово правоотношение, съответно да са осигурявани за общо заболяване и майчинство. За да се ползвате от този отпуск трябва:

 • да подадете писмено заявление по образец до работодателя, който е длъжен да позволи използването на отпуска от деня, който сте посочили в заявлението. 
 • Работодателят Ви трябва да попълни и подаде удостоверение по образец във съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.  

Платен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Ако осиновите дете до 5-годишна възраст, имате право на отпуск за период от 365 дни от деня на осиновяването. Трябва да поискате този отпуск преди детето да навърши 5 години. 

Размерът на паричното обезщетение е 90% от среднодневната Ви брутна заплата. 

Този отпуск може да бъде прехвърлен  след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за ползване от съпруга Ви (осиновител) или на съответните баби/дядовци на детето, ако работят по трудов договор, са осигурявани за общо заболяване и майчинство и имат поне 12 месеца осигурителен стаж.  

За да се ползвате от този отпуск трябва да подадете писмено заявление, към което да приложите:

 • копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване;
 • копие от акта за предаване на детето за осиновяване;
 • декларация по образец за осиновителката или лице, което само е осиновило дете)
 • декларация по образец от осиновителя (баща), на когато майката осиновителка е прехвърлила отпуска.
 • декларация по образец от родителите на осиновителите (баба/дядо), на когато се прехвърля отпуска.

Когато осиновяването се извършва от двойка, която има сключен брак, бащата (осиновителят) има право на 15 дни платен отпуск.

Платен отпуск за кърмене и хранене на малко дете

Майка, която сама кърми детето си, има право на платен отпуск докато детето навърши 8 месеца. Този отпуск може да се ползва по 1 час 2 пъти на ден или по 2 часа наведнъж в деня. Ако работите на 7 или по-малко часа, този отпуск е само 1 час дневно.

След като детето стане на 8 месеца, може да продължавате да ползвате този отпуск за 1 час дневно след като бъде направена преценка от лекар. 

Платен отпуск за отглеждане на две или повече деца

Можете да поискате такъв отпуск единствено, ако работното Ви място има колективен трудов договор, в който е позволено ползването му.  В тези случаи имате право на:

 • 2 дни отпуск в годината, ако имате две деца под 18-годишна възраст
 • 4 дни отпуск в годината, ако имате три или повече деца под 18 години.

Заплащането на този отпуск се изчислява по същия начин като платения годишен отпуск. 

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Ако сте използвали посочените горе отпуски, но детето Ви не посещава детска градина/училище, тогава имате право на неплатен отпуск до 6 месеца, докато то навърши 8 години. Този отпуск може да се прехвърли на другия родител, който може да ползва само до 5 месеца от тези 6 месеца, а не целите 6 месеца.

Ако сте самотен родител, този отпуск за Вас ще бъде в размер на 12 месеца, ако:

 • не сте в брак с другия родител и не живеете заедно с него;
 • другият родител е лишен от родителски права със съдебно решение; или
 • другият родител е починал.

За да ползвате този отпуск, трябва да уведомите работодателя си 10 дни предварително с писмено заявление, в което се декларира, че детето не посещава детска градина/училище на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението.

Отпуск за бащинство

Като баща на новороденото дете също имате право на 15 календарни дни отпуск от изписване на детето от болница. За целта трябва да подадете писмено заявление до работодателя си, към което да приложите:

 • копие от акт за сключен граждански брак или декларация от Вас и майката, че сте припознали детето и че с майката живеете заедно;
 • документ от болницата, удостоверяващ датата на изписване на детето.

Работодателят е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.

Отпуск по здравословни причини (болничен)

Това е период, в който не работите поради здравословни причини. Процедурата за това как да ползвате болничен е описана подробно в тази статия:

Как да си взема болничен в България?

Отпуски за обучение

Имате право на отпуски и за учебни цели. Те са следните:

Платен отпуск за обучение 

Имате право на такъв отпуск, ако учите в средно или висше училище. Той е в размер на 25 дни за календарна година. 

Допълнително, учащите се, които имат право на тези 25 дни, имат право да ползват отделно и отпуск за подготовка за зрелостен или държавен изпит, на дипломна работа/проект или дисертация, в размер на 30 дни в годината. 

Докато сте в отпуск, работодателят продължава да Ви плаща заплатата, уговорена за конкретната работа. Ползването на този отпуск не зависи от това дали сте си взимали друг вид отпуск(например, платения годишен отпуск). 

Платен отпуск за приемен изпит 

Можете да си вземете отпуск и при кандидатстване в училище/университет, в което се влиза с приемен изпит. Този отпуск е в размер на:

 • 6 работни дни, ако кандидатствате в средно училище;
 • 12 работни дни, ако кандидатствате във висше училище/докторантура. 

Докато сте в отпуск работодателят продължава да Ви плаща заплатата. 

Ако работодателят не се съгласи да Ви даде този отпуск, може да вземете неплатен отпуск, който обаче е на половината на посочените дни. 

Неплатен отпуск на учащи се 

Извън горните два случая, имате право и на неплатен отпуск:

 • за подготовка и явяване на изпит - до 20 работни дни за учебна година; 
 • за подготовка и явяване на приемен, зрелостен или държавен изпит, за дипломна работа/проект в средни учебни заведения - до 30 работни дни
 • за подготовка и явяване на държавен изпит, за дипломна работа/проект във висши учебни заведения - до 4 месеца
 • за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка - до 4 месеца.

Отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения

Тук се имат предвид следните случаи, при които работодателят Ви е длъжен да Ви даде отпуск:

 • При сключване на брак –  2 дни;
 • Когато дарявате кръв – на деня на кръводаряването, както и 1 ден след него;
 • При смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия – 2 дни
 • Когато се призован в съд или от други органи като страна, свидетел, съдебен заседател, вещо лице  и д.– за деня на събитието
 • Ако ви е дадено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение - по 1 час дневно за дните на предизвестието. Не можете да се ползвате от това право ако работите 7 или по-малко часове;
 • За времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия;
 • Ако сте бременна или сте в напреднал етап на лечение ин-витро, работодателят е длъжен да Ви освобождава за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време Ви се изплаща възнаграждение от работодателя.